کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار
سوالات متداول

- انتقال مواد و مصالح از طريق متقاضي و يا در صورتي که نمونه برداري مي بايستي توسط آزمايشگاه انجام پذيرد، با حضور کارشناسان این شرکت صورت مي گردد.

- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در 5 حوزۀ خدمات کنترل کیفی پروژه های عمرانی را ارائه می دهد که به طور کل شامل (خدمات آزمایشگاهی، کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک، پهنه بندی و کاوشهای صحرایی، مشاوره راه، فرودگاه و راه آهن، آموزش و پژوهش) است در منو معرفی خدمات فهرست خدمات آزمایشگاهی به تفکیک هر بخش و به تفضیل معرفی شده است که کاربران می توانند ضمن مراجعه به بخش مورد نظر نسبت به دریافت اطلاعات مربوطه اقدام نمایند.

- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکدر خصوص رد یا تایید آزمایش اعلام نظر نمی نماید و فقط انجام آزمایش بعهده آزمایشگاه می باشد.

- بر اساس تعرفه خدمات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح سازمان برنامه و بودجه کشور مي باشد.

- از آنجائیکه اجرای آزمایش ها بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی کشور انجام می شود مدت زمان آماده سازی نتایج آزمايش ها بستگي به شيوه انجام آزمون و زمان تعريف شده در استاندارد مربوطه دارد.

- بعد از انجام آزمايشها باقيمانده نمونه هاي درخواستي از طرف آزمايشگاه استانها، سد و طرح گرمسيري و دفتر کاوشها به مدت يکماه از تاريخ شماره و ثبت نامۀ ارسال نتايج نهايي، در دبيرخانه نگهداري مي گردد و پس از آن معدوم مي شود و نمونه هايي که مربوط به اشخاص حقيقي و شرکت ها و سازمانهاي حقوقي مي باشد چنانچه در درخواست متقاضي اعلام شده باشد که پس از اتمام آزمايشات نگهداري شود امکان پذير است.

- کليه روزهاي کاري و در ساعات اداري و چنانچه هماهنگي قبلي انجام شده باشد در ساعات غير کاري انجام مي پذيرد.

- Based on the approvals of the assembly and the board of directors of the company and with the order of the executive management.

- تقريبا همه آزمايشات در محل آزمايشگاه انجام مي شود.

- با هماهنگي معاونت فني و مهندسي امکان حضور ناظر وجود دارد.