1-هزينه كرد شش ماهه و عملكرد مالي سالانه

   1-1- هزینه های عملکرد شش ماهه اول 1400

    1-2- هزینه های عملکرد سال 1399

 

2-معاملات دولتي تفاهم نامه ها،موافقت نامه ها،قراردادهاو روش انتخاب

      2 -1- موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات اجرایی

      2-2-  موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

      2-3- موافقتنامه و قرارداد بیمه گر

      2-4- گزارش قراردادهای درآمدی

 

3-دارايي هاي غير منقول و اموال اماني (مالي و سرمايه اي)

 

4-آمار و اطلاعات عملكرد اجراي برنامه توسعه ،تكاليف قانوني و برنامه هاي راهبردي

    4-1- گزارش عملکرد سه ماهه اول 1400

 

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

وزارت راه و شهرسازی

5-قوانين،مقررات و پيش نويس مصوبات مربوط به دستگاه يا پيشنهادي به ساير مراجع

     5-1- اساسنامه اصلاحی

    5-2- پیشنهاد اول تبصره جدید شرکت آزمایشگاه

    5-3--پیشنهاد دوم تبصره جدید شرکت آزمایشگاه

    5-4--پیشنهاد سوم تبصره جدید شرکت آزمایشگاه

    5-5--پیشنهاد  چهارم تبصره جدید شرکت آزمایشگاه

    5-6--پیشنهاد پنجم تبصره جدید شرکت آزمایشگاه

    5-7- برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه

    5-8- طرح تحول شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

    5-9- طرح اصلاح تاسیس شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (ویرایش سوم)

 

6-مجوزهاي صادره به همراه گيرندگان مجوز

 

7-برنامه هاي توسعه ، برنامه هاي راهبردي

 

8-فرايند استخدام تخصيص پست و ارتقا

 

9-صورتجلسات، شوراها، هيئت عامل ،هيئت مديره،مجامع،و ساير مراجع صادر كنندهمجوز و تصميم گير دستگاه

    9-1- مجوز و تصمیم گیر دستگاه1

    9-2- مجوز و تصمیم گیر دستگاه2

    9-3- مجوز و تصمیم گیر دستگاه3

    9-4- مجوز و تصمیم گیر دستگاه4

    9-5- مجوز و تصمیم گیر دستگاه5

    9-6- مجوز و تصمیم گیر دستگاه6

    9-7- مجوز و تصمیم گیر دستگاه7

    9-8- آگهی  تغییرات آزمایشگاه 1

    9-9- آگهی  تغییرات آزمایشگاه 2

    9-10- آگهی  تغییرات آزمایشگاه 3

    9-11- انتصاب هیات مدیره

    9-12- صورت های مالی 1398

    9-13- صورتجلسه بودجه 1400

    9-14- صورتهای مالی

    9-15- مجمع عمومی

 

 

10-نشر كليه اسنادمربوط به سفارش ، اجرا و نتايج حاصل از پژوهش

 

11-معرفي مديران

 

12- توليد و دسترس قرار دادن كليه اطلاعات قابل استفاده براي كسب و كارها و فراداده آنها

         12 -1- شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

         12 -2-آیین نامه خرید خدمات مشاوره

        12-3- فهرست خدمات آزمایشگاه

         12-4-  نمودار گردش کاری ارائه خدمات  آزمایشگاهی به مشتری

 

بازگشت