1-هزينه كرد شش ماهه و عملكرد مالي سالانه

 

2-معاملات دولتي تفاهم نامه ها،موافقت نامه ها،قراردادهاو روش انتخاب

      2 -1- موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات اجرایی

      2-2-  موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

 

3-دارايي هاي غير منقول و اموال اماني (مالي و سرمايه اي)

 

4-آمار و اطلاعات عملكرد اجراي برنامه توسعه ،تكاليف قانوني و برنامه هاي راهبردي

 

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

وزارت راه و شهرسازی

5-قوانين،مقررات و پيش نويس مصوبات مربوط به دستگاه يا پيشنهادي به ساير مراجع

 

6-مجوزهاي صادره به همراه گيرندگان مجوز

 

7-برنامه هاي توسعه ، برنامه هاي راهبردي

 

8-فرايند استخدام تخصيص پست و ارتقا

 

9-صورتجلسات، شوراها، هيئت عامل ،هيئت مديره،مجامع،و ساير مراجع صادر كنندهمجوز و تصميم گير دستگاه

 

10-نشر كليه اسنادمربوط به سفارش ، اجرا و نتايج حاصل از پژوهش

 

11-معرفي مديران

 

12- توليد و دسترس قرار دادن كليه اطلاعات قابل استفاده براي كسب و كارها و فراداده آنها

         12 -1- شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

         12 -2-آیین نامه خرید خدمات مشاوره

        12-3- فهرست خدمات آزمایشگاه

         12-4-  نمودار گردش کاری ارائه خدمات  آزمایشگاهی به مشتری

 

بازگشت