کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

فرم نظرسنجی

مشتری گرامی، ضمن تقدير و تشکر، خواهشمند است جهت بهبود مستمر فرايند ارائه خدمات در خصوص موارد ذيل شرکت را مورد ارزيابی قرار داده و نظرات خود را بيان نمائيد.

1 - سرعت رسيدگی به درخواست و ارائه برآورد اوليه قيمت
2 - سرعت ارائه خدمات و تحويل گزارش فنی
3 - ميزان اعتماد به نتايج ارائه شده
4 - نحوه برقراری ارتباط و اعمال نظرات مشتريان / کارفرمايان
5 - ميزان انطباق استانداردها با استانداردهای بين المللی
6 - سهولت فرآيند ارائه خدمات
7 - سطح تکنولوژی و به روز بودن تجهيزات و توانايی های فنی
8 - شايستگی، دانش و مهارت کارشناسان
9 - ارائه مشاوره اوليه و پاسخگويی به سوالات
10 - کيفيت گزارشات فنی ارائه شده از نظر ظاهری
11 - از چه طريق با خدمات اين شرکت آشنا شده ايد؟
12 - به نظر شما بهترین شیوۀ اطلاع رسانی نتایج آزمایشها کدام یک می باشد؟