کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

تاریخچه شرکت

مقدمه:
كنترل كيفيت ، كليه فعاليتها و تكنيكهاي اجرايي است كه براي رسيدن به مشخصات كيفي تعيين شده صورت می­پذیرد. سازه­ها و پروژه­هاي عمراني می­بایست بر اساس طراحی انجام شده اجرا شوند تا ضمن حفظ کارایی و کیفیت خود در طول دوره عمر ، ايمني و مقاومت لازم را در مقابل بارهای وارده ، باد، زلزله و سيل را داشته باشند تا ایمنی و آسایش لازم را برای استفاده­کنندگان تامین نماید .
بطور كلي يكي از مهمترين اهداف كنترل كيفيت در ساخت­و­ساز را مي­توان جلوگيري از هدر رفتن سرمايه­ها و منابع دانست كه اين امر، فقط با يافتن پارامترهاي مورد نياز طراحي سازه و مقايسه و تطبيق ويژگيهاي مصالح با استاندارد و مشخصات فني لازم براي آنها، ميسور و محقق مي­گردد.
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بزرگترین شرکت کنترل کیفی فعالیت های عمرانی زیر بنایی در سطح کشور است و ضمن اینکه در پروژه­های زیرساخت و مسکن و حمل و نقل به عنوان عامل کنترل کیفی حضور دارد ، در دیگر پروژه­های عمرانی هم فعال بوده و ماموریت مهم کنترل کیفیت مصالح مصرفی ، نحوه اجراء و ارزیابی سازه­های ساخته شده را با انجام آزمایشات مختلف مخرب و غیر مخرب به انجام می­رساند.

از این رو نیل به اهداف و مأموریتهای حساس شرکت، برنامه­ای مستقل و راه و روشی روشن و متقن می­طلبد که ضمن اینکه شرکت در راستای سیاستها و برنامه­های توسعه­ای کشور گام برمی­دارد، بتواند نقش فعال و تأثیر­گذار بر ارتقاء سطح کیفی پروژه­های عمرانی ایفا نماید.

معرفی و تاریخچه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1334 برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاکهای ایران در ساخت راههای اصلی تحت عنوان آزمايشگاه خاک شناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دوسال این آزمايشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسیله شرکت Aman And Whitney برای مدت یکسال دیگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقیماً زیر نظر سازمان برنامه و با مسئولیتها و شرح وظایف جدید شروع بکار کرد . در سال 1342 به استناد مصوبه شماره 4296 هیئت وزیران با نام آزمايشگاه فنی و خاک شناسی تغییر نام یافت. در سال 1350 این مرکز به دلیل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی ، راه سازی و سایر پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری و مصوبه شماره 144914 هيئت وزیران با نام آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک به وزارت راه و ترابری انتقال یافت . سپس در سال 1363 اساسنامه آن با نام شرکت سهامی آزمايشگاه فنی و مکانیک خاک به تصويب مجلس شورای اسلامی و به تاييد شورای محترم نگهبان رسید.


فعاليتهاي اصلي شرکت
· مطالعه خواص فيزيکي ، مکانيکي و شيميايي خاکها ومصالح و مصنوعات ساختماني.
· انتخاب و تعيين روشهاي مناسب در انجام آزمايشهاي مربوطه.
· انجام آزمايشهاي فني و کنترل عمليات اجرايي پروژه های عمرانی در حین اجراء .
· طراحی و اجرای برنامه آموزشی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و آموزش كارشناسان ، تكنسين ها و متخصصين در جهت تكميل كادر سازمان و تامين نياز ساير دستگاهها ، آزمايشگاه ها و شرکتها.
· محاسبه ، مطالعه ، طرح و همچنين نظارت و مشاوره در زمينه هاي مکانيک خاک و سنگ ، ژئوتکنيک و راه .
· تدوین استانداردهای مرتبط طی همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران.
· انجام کارهای پژوهشی و تحقیقات علمی کاربردی مرتبط .
· ارتباط با منابع علمي داخلی و خارجی بمنظور تبادل اطلاعات و روشهاي جديد
· بازوی اجرایی کارفرما در جهت ارزیابی مشخصات آزمايشهای خارج از مشخصات و حضور در کمیسیونهای تحویل موقت
· نظارت بر کار آزمایشگاههای خصوصی جهت کنترل کیفیت پروژه ها و کالیبراسیون تجهیزات و همچنین میزان انطباق با استانداردها

 

اساسنامه شرکت

فصل اول – کلیات
ماده 1- با استناد قانون تأسیس شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مصوب 28 فروردین 1362 شرکت سهامی خاص آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری تشکیل و طبق قانون تجارت ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوطه به شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد و از این پس در این اساسنامه هر جا کلمه شرکت آمده است منظور شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است.
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 3- مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران می‌باشد. شرکت می‌تواند با تصویر مجمع عمومی در مراکز استان‌های کشور و سایر شهرستان‌ها و خارج از کشور شعب و یا نمایندگیهایی دایر نماید.
ماده 4- موضوع شرکت به طور کلی عبارتست از :
الف- مطالعه حالت فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها و مصالح ساختمانی.
ب- انتخاب و تعیین روش‌های مناسب در انجام آزمایش‌های مربوطه.
ج- انجام آزمایش‌های فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابلاغی.
د- آموزش کارشناسان و تکنسین‌ها و متخصصین در جهت تکمیل کادر شرکت و تأمین نیاز سایر دستگاه‌ها.
هـ- ارائه و خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت.
و- فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی در آزمایشگاه به منظور آموزش کارکنان هماهنگ با تحولات و پیشرفت‌ها در مورد مکانیک خاک.
ز- محاسبه، مطالعه، طرح و هم‌چنین نظارت و مشاوره طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه در موارد فوق.
ح- ارتباط با منابع علمی ایرانی و جهانی منظور تبادل اطلاعات و روش‌های جدید.
ط- اقدام بهرگونه عملیات که در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت باشد.
ماده 5- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ريال که به یکصد سهم ده هزار ريالی تقسیم می‌شود و تمام سهام متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- هیأت مندرج در ماده 2 قانون راجع به تأسیس شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مصوب 28/1/62 مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول و غیرمنقول و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت را توسط کارشناسان رسمی دادگستری و در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی نمود و پس از تعیین میزان سرمایه واقعی با تصویب مجمع عمومی به‌عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور دارند.

فصل دوم- ارکان شرکت
ماده 6- ارکان شرکت عبارتند از :
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس
ماده 7- مجمع عمومی از وزراء راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه تشکیل و ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود.
تبصره- مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
الف- تعیین خط‌مشی کلی شرکت.
ب- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت مدیره و برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس شرکت.
ج- اتخاذ تصمیم درباره میزان اندوخته و نحوه تقسیم سود ویژه.
د- تصویب آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آئین‌نامه‌های مورد لزوم با رعایت مقررات مربوطه.
هـ- عزل و یا تصویب امضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و بازرس.
و- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا تعدیل شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور به پیشنهاد هیأت مدیره.
ز- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرس.
ح- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که طبق قانون تجارت جزء وظایف مجمع عمومی می‌باشد.
ط- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذدیصلاح جهت اتخاذ تصمیم یا رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم قانون اساسی.
ی- اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری و مشارکت یا پخش عمومی در اموری که با وظایف شرکت ارتباط داشته باشد.
ک- تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امنور اداری و استخدامی کشور.
ل- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
ماده 9- جلسات مجمع عمومی به طور عادی مالی دوبار یکی در سه ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و اظهار نظر نسبت به پیش‌نویس بودجه شرکت و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع عمومی گذارده می‌شود تشکیل می‌گردد.
تبصره 1- هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس حق حضور در مجامع عمومی جهت ارائه پیشنهاد و اظهار نظر مشورتی را دارند ولی حق رأی نخواهند داشت. مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیرعامل تشکیل و دستور جلسه باید به مضیمه دعوت‌نامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. جلسات مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل یا بازرس تشکیل می‌شود.
تبصره 3- دعوت‌نامه مربوط به تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل کتباً از طرف رئیس مجمع عمومی برای نمایندگان و صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد زیر تشکیل می‌شود:
1- پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه

2- افزایش یا کاهش سرمایه

3- پیشنهاد انحلال شرکت

ماده 11- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است، رئیس هیأت مدیره که ضمناً مدیرعامل شرکت نیز خواهد بود به پیشنهاد رئیس مجمع به تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌گردد.
و سایر اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی به این سمت منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل 2 سال خواهد بود. انتخاب هر یک از اعضاء برای دوره‌های بعدی بلامانع خواهد بود.
تبصره- هیأت مدیره یک نفر را به‌عنوان منشی انتخاب می نمایند تا تصمیمات هیئت مدیره را با ذکر نظریات اعضاء در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حضار در جلسه برساند.
ماده 12- وظایف و امتیازات هیأت مدیره.
الف- اداره امور شرکت بر طبق قوانین و مقررات مربوط به رعایت اساسنامه و اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب- تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.
ج- تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش حساب سود و زیان و سایر صورت حساب‌های مالی سالانه به مجمع عمومی.
د- تهیه آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و طرح تشکیلات و یا تهیه پیشنهاد تغییر اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق‌العاده بر حسب مورد.
هـ- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیرعامل و بازرس مطرح می‌نمایند.
و- نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری براساس خط‌مشی و هدف‌های شرکت.
ز- پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی.
ح- پیشنهاد هرگونه طرح برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت به مجمع عمومی و همچنین تحصیل اعتبار با اخذ وام از بانک‌ها و موسسات دولتی و همچنین پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوق با تصویب مجمع عمومی.
ط- مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و انضباطی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگی‌ها و سایر موسسات مربوطه.
ی- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانیکه از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند صادر می‌گردد.
ک- تعیین حق‌الوکاله و یا حق‌المشاوره وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت با تصویب مجمع عمومی.
ماده 13- مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت می‌باشد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
الف- اجرای مصوبات مجمنع عمومی و هیأت مدیره و نظارت در انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ب- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات شرکت‌های دولتی و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
ج- چاپ و انتشار مجله علمی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.
د- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت در باربر کلیه دادگاه‌ها و مراجع قانونی رسمی و موسسات خصوصی با حق توکیل غیر نماینده و تام‌الاختیار شرکت می‌باشد.
هـ- مدیرعامل می‌تواند در صورت مأموریت و یا مرخصی تمام اختیارات خود را به یکی از امضاء هیأت مدیره و یا یکی از کارکنان شرکت تفویض نماید.
و- اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضاء مدیرعامل و مسئول امور مالی و در غیاب مدیرعامل، یکی از امضاء هیدت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد.
در شعب شرکت نیز اسناد رسمی هزینه و چک‌ها با امضاء رئیس شعبه و مسئول امور مالی مربوطه که با تصویب هیأت مدیره تعیین گردیده می‌باشد.
ز- تنظیم گزارش‌های دوره‌ای از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام‌شده برای تسلیم به امضاء هیأت مدیره و امضاء مجمع عمومی.
ماده 14- بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی تعیین و برای مدت یک سال مصوب می‌شود. تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعدی بلامانع خواهد بود.
ماده 15- وظایف و اختیارات بازرس:
الف- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهار نظر در مورد آن‌ها.
ب- تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی حداقل 25 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
ج- بازرس حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت هرگونه اطلاعی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند بدون این‌که با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد و مسئولین شرکت مکلفند اطلاعات لازم را در ا ختیار بازرس قرار دهند.
د- بازرس می‌تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت جهت انجام وظیفه بازرس امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد.

فصل سوم- امور مالی و اداری
ماده 16- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه و پایان آن در اسفند همان سال خواهد بود.
ماده 17- مواردی که در این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و 18ماده و شش تبصره و 50 بند بوده و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود. تا تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه، آزمایشگاه بر اساس قوانین و مصوبات قبلی عمل خواهد کرد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلسه شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/11/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی

 

نمودار سازمانی

 

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که با بیش از 60 سال سابقه و تجربه کاری در قالب 31  اداره کل استانی، 145 شعبه آزمایشگاهی در شهرستانهای بزرگ، 1000 واحد محلی مستقر، 40 اکیپ تحقیقاتی ژئوتکنیک و حضور در مطالعات و کنترل کیفیت سدهای بزرگ و کوچک؛ با حضور بیش از 2500 نفر نیروی متخصص، مجرب فنی و مهندسی، طیف وسیعی از خدمات را در پروژه های عمرانی و ساخت  و سازهای کشوری، منطقه ای و بین المللی عرضه می نماید. 

 

اهم اهداف و وظایف

اهداف راهبردی :

-الزام و اجرای مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی وزیست محیطی
-اشاعه وترویج فرهنگ کنترل کیفی دربین ذینفعان (مشتریان –کارکنان –صاحبان سهام –جامعه )
-ارتقاء سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفیت مصالح ساختمانی – سازه ها و پروژه های عمرانی
- به روز رسانی تجهیزات فنی و تکنولوژی
-تدوین بودجه سیستماتیک با رویگرد نظارتی و تخصیص بهینه منابع
-ایجاد وتوسعه خدمات آزمایشگاهی الکترونیکی
-تامين زيرساختهاي لازم جهت افزايش کيقيت خدمات در چهارچوب آزمايشگاه مرجع
- توسعه و بهبود نظام جامع پژوهشی و تحقیقاتی با تاکید بر سازمان دانش بنیان
-ایجاد مرجع نظارتی و حاکمیتی بر فعالیت و عملکرد شرکتهای فعال در حوزه کنترل کیفیت مصالح ساختمانی – سازه ها و پروژه های عمرانی
- ارتقاء اثر بخشی سیستم نظارت بر حوزه های خدمات فنی آزمایشگاهی استانها
- ارتقاء توانمندی شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه کنترل کیفی پروژه های عمرانی
-تشکیل کنسرسیوم جهت اجرای پروژه های بزرگ و حساس کشور
- ایجاد و توسعه شبکه خدمات ارتباط الکترونیکی
- طراحی و توسعه نظام جامع آموزشی با رویکرد حاکمیتی
-تدوین برنامه جامع مدیریت منابع انسانی
-پیشتازی در فضای رقابتی و افزایش سهم بازار
-توسعه و افزایش منابع درآمدی با رویگرد صادرات خدمات فنی و مهندسی
-طراحی ، استقرار و به روز رسانی سیستم های مدیریت کیفیت ، تعالی سازمانی و بهره وری در شرکت
-مهندسی هزینه ها و نظارت بر صحت عمل جریان مبادلات و بهبود در شاخص های وصول و سود آوری
-ارتقاء اثر بخشی فرآیندهای موثر بر کیفیت عملکردی شرکت

 

رئوس اهداف کیفی:

-طراحی و اجرای ساختار نظارتی و حاکمیتی
-تعیین تکلیف شرکت بعنوان یک مرجع نظارتی و حاکمیتی
-تفکیک مصادیق امور تصدیگری در ساختار و وظایف حاکمیتی
-واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و تعاونی طبق قوانین و مقررات جاری
-(واگذاری تامین نیروی انسانی، خودرو، قراردادژئوتکنیک و فعالیت های آزمايشگاهی به بخش غیر دولتی)
-تصویب ساختار تشکیلاتی شرکت و تبدیل آن به سازمان کنترل کیفی و نظارتی و بازرسی پروژه های عمرانی
-تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت
-تهیه تشکیلات تفضیلی امور حاکمیتی
-دستورالعمل ضوابط، مقررات ، مورد نیاز جهت نظارت بر تاسیس و نحوه فعالیت آزمایشگاههای بخش غیر دولتی
-اخذ بودجه حاکمیتی


توسعه خدمات شرکت از طریق افزایش فعالیت های نظارتی بر پروژه های عمرانی:
· ورود به پروژه های جدید و کنترل کیفی و نظارت بر آنها 
· تهیه شیوه نامه نظامند تخصصي در خصوص انتخاب و تعیین روشهای مناسب در انجام آزمایشهای کنترل کیفی پروژه ها
· نظارت و کنترل مراکز تولید مصالح ساختمانی( مثل کارخانه های سیمان ، آسفالت ، بتن آماده ، شن و ماسه ،فولاد و..)
· توسعه خدمات دفتر مهندسین مشاور در حوزه مطالعات روسازی راه و فرودگاه
· ارائه خدمات بهسازی و روسازی راههای کشور با استفاده از تجهیزات غیر مخرب
· ارائه خدامت آموزشی نوین به بخشهای خصوص و دولتی

افزایش بهره وری فعالیت های شرکت:
· بررسی و تحلیل میزان درآمد، وصول حاصل نسبت به هزینه انجام شده در واحدهای محلی ارائه خدمات آزمايشگاهی در سراسر کشور
· طراحی نظامنامه کیفیت

 ارزش‌های بنیادی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک:

· اعتقاد به تفكر راهبردي و مشارکتی و استفاده از مشاورين و خبرگان در اخذ تصميمات

· ارزش‌آفرینی و خلاقیت در شركت

· بهبود مستمر و تعالی سازمانی

· ارتقاء مستمر رضايت‌مندي مشتريان و ساير ذينفعان شركت

· اهتمام به انتقال فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط در حوزه کنترل کیفی پروژه‌ها و سازه‌های عمرانی به داخل کشور و بومی‌سازی و توزیع آن در بین کلیه فعالان این صنعت

· تاکید بر منابع انسانی بعنوان سرمایه‌های اصلی سازمان و ارتقاء مداوم توانمندی‌های آنان

· رعایت الزامات کنترل کیفی و حفظ حقوق جامعه