کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار
تقویم آموزشی ماه جاری

دفتر نظامات آموزشی – پژوهشی و تدوين ضوابط و استانداردها در افق برنامه خود به عنوان يك واحد تاثيرگذار و بالنده، درصدد است تا نيازهای آموزش حرفه ­ای كاركنان شركت را مرتفع نموده و ضمن ترويج و اشاعه دانش تخصصی،  سطح مهارت همکاران در سراسر کشور را ارتقاء بخشد.

 

 

:تقویم آموزشی ماه های پیشین

شش ماهه اول سال 1402

مهر 1402

آبان 1402