کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

خدمات آزمایشگاهی

1396-02-05 11:49:47 | شناسه : 112 | بازدید : 38448

خدمات آزمایشگاهی

فهرست خدمات بخش قیر و آسفالت

 لیست آزمایش‏‌ها

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 اثرگرما و هوا روی لایه نازک متحرک قیر (آزمون گرمخانه لایه نازک متحرک) RTFOT

ASTM D2872- AASHTO T240

- ISIRI 11898

TM-06014
2 تعیین کندروانی قیربا استفاده از ویسکومتر چرخشی (RV) ASTM D4402-AASHTO T316 TM-06015
3 تعیین مشخصات رئولوژی قیر بااستفاده ازرئومتربرشی دینامیکی (DSR) ASTM D7175-AASHTO T315 TM-06018
4 تعیین سفتی خزش خمشی قیر بادستگاه رئومتر تیرچه خمشی (BBR) ASTM D6648-AASHTO T313 TM-06019
5 تعیینخواص شکست قیر در بارگذاری کشش مستقیم (DT) ASTM D6723-AASHTO T314 TM-06017
6 تسریع پیرشدگی قیر توسط مخزن تحت فشار (PAV) ASTM D6521-AASHTO R28 TM-06016
7 تعیین چگالی مواد قیری نیمه جامد (روش پیکنومتر) ASTM D70-ISIRI 3872-AASHTO T228 TM-06001
8 تعیین درجه نفوذ قیر ASTM D5-ISIRI 2950-AASHTO T49 TM-06004
9 تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه وگلوله ASTM D36-ISIRI 3868-AASHTO T53 TM-06002
10 کشش پذیری قیر ASTM D113-ISIRI 3866-AASHTO T51 TM-06007
11 تعیین نقطه اشتعال قیر توسط ظرف روبازکلیولند ASTM D92-ISIRI 1175-AASHTO T48 TM-06003
12 تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن

ASTM D2042-AASHTO T44-

ISIRI 2953

TM-06009
13 تعیین اثر هوا و گرما برقیر توسط اون لایه نازک TFOT

ASTM D1754-ISIRI 2957-

AASHTO T179

TM-06008
14 تعیین کندروانی (گرانروی)کینماتیک قیر ASTM D2170-AASHTO T201 TM-06005
15 تعیین وزن مخصوص و چگالی قیرهای محلول به روش هیدرومتر ASTM D3142 TM-06078
16 تقطیر قیرهای محلول ASTM D402 TM-06012
17 تعیین گرانروی(کندروانی) قیرتوسط ویسکومترشیشه ای موئین تحت خلاء ASTM D2171 TM-06059
18 شناسایی قیرهای امولسیونی کاتیونی (بار ذره ای) -INSO 20642 ASTM D7402 TM-06060
19 تعیین مقدار قیر به روش تبخیر در قیرهای امولسیونی -INSO 20639 ASTM D6934 TM-06038
20 تعیین مقدار قیر به روش تقطیردر قیرهای امولسیونی -INSO 13580 ASTM D6697 TM-06040
21 الک قیرهای امولسیونی (تعیین ذرات فرا اندازه درقیرهای   امولسیونی) -INSO 20638 ASTM D6933 TM-06045
22 تعیین ویسکوزیته سیبولت فیورل قیرامولسیونی

ASTM D244-ASTM D7496

AASHTO T59-INSO 20635-

TM-06006
23 پایداری انبارش (24 ساعته) قیرهای امولسیونی -INSO 20637 ASTM D6930 TM-06051
24 پایداری نشست (5 روزه) قیرهای امولسیونی -INSO 20637 ASTM D6930 TM-06042
25 اختلاط قیر امولسیونی با سیمان -INSO 13581 ASTM D6935 TM-06044
26 شكست شيميايي قيرامولسيوني -INSO 13582 ASTM D6936 TM-06061
27 قابلیت اندودو مقاومت دربرابر آب (روش خشک) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06049
28 قابلیت اندود ومقاومت دربرابر آب (روش تر) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06050
29 ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی

ASTM D6998-AASHTO T59

-INSO 20640

TM-06046
30 قابلیت رقیق سازی قیر امولسیونی با آب ASTM D6999 -INSO 20641 TM-06047
31 یخ زدگی قیرامولسیونی ASTM D6929- INSO 20636 TM-06048
32 شناوری مواد قیری

ASTM D139-AASHTO T50

-ISIRI 597

TM-06052
33 انعطاف پذيري قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06063
34 برجهندگی(بازگشت ارتجاعي) قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06064
35 حلاليت قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06065
36 رواني قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06066
37 سازگاري با آسفالت قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06067
38 نفوذ مخروط قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06068
39 تعیین بازگشت الاستيك موادقیری توسط دستگاه كشش پذيري ASTM D6084 TM-06069
40 تعیین طاقت و استحکام موادقیری ASTM D5801 TM-06062
41 تعیین مقدار جداشدگي پليمر از قيراصلاح شده پلیمری ASTM D7173 TM-06070
42 بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن به روش ابسون ASTM D1856 TM-06081
43 تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی به روش اکستراکشن

ASTM D2172-AASHTO T164-

ISIRI 11801- ISIRI 1689

TM-06020
44 تعيين مقدار قير مخلوط آسفالتي گرم به روش سوزاندن (ACT) ASTM D6307 TM-06071
45 وزن مخصوص نمونه متراکم آسفالتی به روش اشباع با سطح خشک

ASTM D2726-AASHTO T166

-ISIRI 12380

TM-06024
46 تعيين وزن مخصوص نمونه متراكم آسفالتي با روش پوشش پارافين

ASTM D1188-ISIRI 10868-

AASHTO T275

TM-06072
47 تعیین حداکثر وزن مخصوص تئوری  مخلوط آسفالتي

ASTM D2041-ISIRI 12651

-AASHTO T209

TM-06025
48 آماده سازی نمونه های به قطر4 اينچ از مخلوط آسفالتي

ASTM D6926- ASTM D1559-

ISIRI 12381-AASHTO T245

TM-06022
49 تعيين استحكام مارشال و روانی نمونه های به قطر4 اينچ از مخلوط آسفالتي ASTM D6927- ASTM D1559-ISIRI 12381-AASHTO T245 TM-06021
50 آماده سازی و تعيين استحكام و رواني نمونه های به قطر6 اينچ از مخلوط آسفالتي توسط چکش تراکم و دستگاه مارشال ASTM D5581 TM-06075
51 آماده سازی نمونه های متراکم مخلوط آسفالتی توسط دستگاه تراکم چرخشی سوپرپیو ASTM D6925-AASHTO T312 TM-06023
52 آماده سازی وتراکم نمونه دال آسفالتی بااستفاده ازدستگاه تراکم غلتکی مطابق مشخصات متقاضی TM-06055
53 تهیه کف قیرجهت آماده سازی نمونه های بازیافت سرد با کف قیر مطابق مشخصات متقاضی TM-06058
54 اثرآب بر پوشش قیری مصالح سنگی مخلوط هاي آسفالتی با استفاده از آب جوشان ASTM D3625 TM-06073
55 تعيين مقدار جاري شدن(ریزش) قير در مخلوط آسفالتي غیرمتراكم ASTM D6390 TM-06076
56 دوام مخلوط هاي متراكم آسفالتي در برابر خرابی های ناشی از رطوبت (تعيين نسبت مقاومت كششي غيرمستقيم) ASTM D4867-ISIRI 11498-AASHTO T283 TM-06074
57 آماده‌سازی و تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های متراکم مخلوط آسفالتی ASTM D1074-AASHTO T167 TM-06080
58 اثر آب بر مقاومت فشاری مخلوط‌های آسفالتی متراکم ASTM D1075 TM-06082
59 شیارافتادگی چرخ بارگذاری هامبورگ برروی مخلوط‌های متراکم آسفالتی AASHTO T324 TM-06033
60 تعیین عمرخستگی مخلوط‌آسفالتی متراکم در بارگذاری تکراری خمش چهارنقطه ای AASHTO T321 TM-06034
61 تعیین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم ASTM D4123 TM-06035
62 تعیین مشخصات خستگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم BS Draft TM-06037
63 تعيين دانسيته روسازي متراكم آسفالتي درمحل به روش تماس سطحی  الكترومغناطيسي ASTM D7113 TM-06054
64 تعیین مشخصات اصطکاک سطحی با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی ASTM E303 TM-06056
65 اندود و چسبندگی قیر به مصالح سنگی مخلوط آسفالتی ASTM D1664-AASHTO T182 TM-06013
66 گوشه داری مصالح سنگی ریزدانه ASTM C1252 TM-06079
67 تعیین وزن مخصوص فیلر به روش پیکنومتر ASTM C188-ASTM D854 TM-06077
68  یکنواختی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06083
69  پایداری یخ زدگی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06084
70  زمان خشک شدن مواد امولسیونی  مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06085
71  پایداری دربرابرحرارت موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندی ASTM D2939 TM-06086
72  انعطاف پذیری موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06087
73  پایداری در برابرآب مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06088
74  پایداری در برابر نفت سفید موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06089
75 تعیین باقیمانده به روش تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندی ASTM D2939 TM-06090
76  تعیین درصدخاکستر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06091
77  روانی در حالت تر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06092
78 حلالیت پسماند تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی    در تری کلرواتیلن ASTM D2939 TM-06093
79 حلالیت پسماندتبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های  حفاظتی و آب بندی در دی سولفیدکربن ASTM D2939 TM-06094
80  مقاومت در برابر تبخیر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06095
81  مقاومت در برابرضربه مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06096
82 تعیین زمان گیرش مخلوط های دوغاب آب بندی توسط دستگاه چسبندگی ISSA No.139 TM-06097
83 سایش تر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چسبندگی  ISSA No.100 TM-06098
84 تعیین مقدار حداکثر قیر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چرخ بارگذاری و چسبندگی ماسه ISSA No.109 TM-06099
85 تعیین زمان اختلاط مخلو ط های دوغاب آب بندی سطحی ISSA No.113 TM-06100
86 عریان‌شدگی مرطوب مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی پس ازگیرش ISSA No.114 TM-06101
87 طبقه‌بندی مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی با دستگاه Schulze-Breuer ISSA No.144 TM-06102
88 اندازه‌گیری استحکام و مقاومت در برابر تراکم و تعیین تغییرشکل عمودی  و جانبی مخلوط‌های سرد ریزدانه چندلایه  ISSA No.147 TM-06103
89

خزش و بازگشت قیرها در چندسطح تنش با رئومتر برشی دینامیکی  در یک دما (MSCR)

ASTM D7405 TM-06104
90 تعیین مقدار آب مواد قیری به روش تقطیر ASTM D95-ISIR4081-AASHTO T55 TM-06105
91 آزمون لکه مواد قیری ISIRI 2949-AASHTO T102 TM-06106
92 اختلاط قیرو افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با  همزن دورکند معمولی مطابق مشخصات متقاضی TM-06107
93 اختلاط قیر و افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با همزن دورتند (HighShear) مطابق مشخصات متقاضی TM-06108
94 بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن توسط دستگاه تقطیر دورانی ASTM D5404 TM-06109
95 دانه بندی مکانیکی سنگدانه های حاصل از استخراج مخلوط آسفالتی ASTM D5444-AASHTO T30-ISIRI 1154 TM-06110
96 تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط آسفالتی متراکم ASTM D6931 TM-06111
97 خزش استاتیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تک‌محوری محدودنشده BS:598-Part 111 TM-06112
98 خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشده BS DD226 TM-06113
99 خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودشده BS EN 12697-25a TM-06114
100 تعیین انرژی شکست مخلوط های آسفالتی در بارگذاری یکنواخت خمش سه نقطه‌ای نمونه نیم‌دایره AASHTO TP105 TM-06115
101 بارگذاری تکراری خمش سه‌نقطه‌ای مخلوط‌های آسفالتی برروی نمونه‌ با اشکال مختلف مطابق مشخصات متقاضی TM-06116
102 تعیین عمق درشت بافت روسازی به روش حجمی (روش پخش ماسه) ASTM E965 TM-06117
103 تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ASTM C128-AASHTO T84 TM-06118
104 تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85 TM-06119
105 دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه ASTM C136-AASHTO T27 TM-06120
106 تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه ASTM D5821-ISIRI 11568 TM-06121
114 شیارافتادگی چرخ بزرگ فرانسوی بر روی مخلوط‌های متراکم آسفالتی EN 12697-22 -
115 خزش دینامیکی- تعیین عدد روانی نمونه‌های به قطر100و ارتفاع150 میلیمتراز مخلوط های آسفالتی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشده AASHTO TP79 -
116 تعیین مقاومت خستگی نمونه های استوانه‌ای مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم EN 12697-24 Annex E -
117 تعیین انرژی شکست نمونه دیسک شکل مخلوط‌های آسفالتی ASTM D7313 -

 

 لیست خدمات آزمایشگاهی

ردیف  نام آزمایش استاندارد

1

آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه نفوذی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازی

AASHTO M20, ASTM D946, INSO 12505-1

2

آزمایش‏های  مشخصات استاندارد درجه گرانروی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازی

AASHTO M226, ASTM D3381, INSO 12505-2

3

آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه عملکردی قیرهای راهسازی

AASHTO M320, ASTM D6373, INSO 12505-3

4

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول دیرگیر

ASTM D2026, INSO 12505-4

5

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول کندگیر

AASHTO M82, ASTM D2027, INSO 12505-5

6

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول زودگیر

AASHTO M81, ASTM D2028, INSO 12505-6

7

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی کاتیونی

AASHTO M208, ASTM D2397, INSO 12505-7

8

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی

AASHTO M140, ASTM D977, INSO 12505-8

9

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی

ASTM D6154, INSO 12505-9

10

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده لاستیکی

ASTM D6114, INSO 12505-10

11

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنی

AASHTO M301, ASTM D6690

12

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم پرکننده ترک (Crack Filler) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنی

ASTM D5078

13

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری و مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنی

ASTM D3569

14

آزمایش‏های تعیین مشخصات قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری، برای مصارف روسازی‏های بتنی

AASHTO M282, ASTM D3406

15

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنی

ASTM D3581

16

آزمایشهای مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی مورد استفاده به عنوان اندودهای حفاظتی

ASTM D2939

17

آزمایش‏های مشخصات استاندارد مواد جوانساز مصرفی در بازیافت گرم

AASHTO R14, ASTM D4552

18

طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش مارشال

MS-02 ، نشریه 234

19

طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش سوپرپیو

AASHTO R35, AASHTO M323

20

طرح اختلاط آسفالت ماستیک درشت دانه SMA

AASHTO R46, AASHTO M325(former PP41 and MP8)

21

طرح اختلاط آسفالت متخلخل لایه سطحی OGFC

ASTM D7064

22

طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر امولسیونی

MS-14

23

طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر محلول

MS-14

24

طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با کف قیر

نشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن

25

طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونی

نشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن

26

طرح اختلاط بازیافت گرم آسفالت

نشریه 341، دستورالعمل بازیافت گرم ویرتگن

گالری تصاویر خدمات بخش قیر و آسفالت

 

دستگاه UTM 14P

 (تجهیزات آزمایش مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی)

 

B 1

دستگاه شیار چرخ (Wheeltrack) مخلوط آسفالتی

 

 

E 1

دستگاه UTM 14P

 

 

B 11

 

 

دستگاه تراکم چرخشی (Gyratory Compactor) و دستگاه تراکم نمونه‌های دال مخلوط آسفالتی

 

Pic16

دستگاه تولید کف قیر (Wirtgen)

 

 

H 2

دستگاه‌های رئومتر تیرچه خمشی (قیر)، رئومتر برش دینامیکی (قیر) و ACT (تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی)

 

Pic5

 

 

دستگاه چرخ بارگذاری‌شده (LWT) برای رویه های میکروسرفیسینگ

 

Y 4

دستگاه آزمایش تیرچه خمشی چهار نقطه‌ای (مخلوط آسفالتی)

 

B 3

دستگاه آزمایش Schulz-Breuer برای رویه‌های میکروسرفیسینگ

 

93

 

دستگاه تعیین گرانروی کینماتیک قیر

 

D 2

تعیین چقرمگی قیرهای درزگیر

 

I 8

دستگاه ساخت قیر امولسیونی در مقیاس آزمایشگاهی

 J 1

 

دستگاه پاندول انگلیسی به منظور تعیین مقاومت لغزشی روسازی

 

38

دستگاه Wet Track Abrasion برای رویه‏‌های میکروسرفیسینگ

 

91

دستگاه سانتریفیوژ برای جداسازی فیلر از قیر و ماده حلال

 

40

 

 

خدمات آزمایشگاه شیمی و فیزیک

 

معرفی

 

ویژگی های شیمیایی وفیزیکی مصالح ساختمانی از مهمترین عوامل موثر برطراحی ،ساخت ،کیفیت ودوام سازه ها است. آزمایشگاه شیمی وفیزیک به منظور بررسی کیفیت ومرغوبیت مصالح ساختمانی ومطابقت آنها با معیارهای ذکر شده در آیین نامه ها ،استانداردهای ملی و بین المللی درسه بخش 1-خاک ،سنگهای معدنی وسنگدانه 2- آب 3- سیمان مطابق آیین نامه ها فعالیت می کند.

 

1-بخش خاک، سنگهای معدنی و سنگدانه

 آزمایشهای شیمیایی لازم جهت کنترل کیفیت خاکها ، سنگدانه ها  ،آهک وگچ  مورد مصرف در پروژه های راهسازی محوطه سازی ،پلها و سدها وهمچنین آزمایشهای واکنش قلیایی سنگدانه های مورد استفاده در بتن انجام می شود.

2-بخش آب

آزمایشهای شیمیایی تعیین میزان اسیدیته و هدایت الکتریکی و میزان آنیونها و کاتیونهای آب و هچنین آزمایشهای شیمیایی و فيزيکي لازم جهت کنترل کیفیت آب مورد مصرف در بتن انجام می شود.

3-بخش سیمان

آزمایشهای فیزیکی وشیمیایی انواع سیمان وافزودنیهای بتن مانند میکروسیلیس ،پوزولان ،خاکستر بادی وهمچنین آزمایشهای تعیین درصد کربن و گوگرد در اقلام فولادی وآزمایشهای لازم جهت کنترل کیفیت افزودنیهای رنگهای ترافیکی مانند گلاسبید انجام می شود.

فهرست خدمات بخش خاک، سنگهای معدنی و سنگدانه

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 تعيین PH خاک BS1377 TC-07001
2 تعیین دی اکسید سیلیسیوم خاک ASTM C575-ASTM C25 TC-07002
3 تعیین اکسید آلومینیوم خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07003
4 تعیین اکسید آهن خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07004
5 تعیین اکسید کلسیم خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07005
6 تعیین اکسید منیزیم خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07006
7 تعیین سولفات محلول در اسیدخاک BS 1377 TC-07007
8 تعیین کلر خاک BS 1377 TC-07008
9 تعیین کربنات خاک BS 1377 TC-07009
10 تعیین افت حرارتی خاک BS 1377 TC-07010
11 تعیین اکسیدسدیم خاک ASTM C575 TC-07011
12 تعیین اکسیدپتاسیم خاک ASTM C575 TC-07012
13 تعیین آب ترکیبی سنگ گچ ASTM C471 TC- 07013
14 تعیین آب آزاد سنگ گچ ASTM C471 TC-07014
15 تعیین دی اکسید سیلیسیوم سنگ گچ ASTM C471 TC-07015
16 تعیین اکسیدآلومینیم + اکسیدآهن سنگ گچ ASTM C471 TC-07016
17 تعیین اکسیدکلسیم سنگ گچ ASTM C471 TC-07017
18 تعیین اکسید منیزیم سنگ گچ ASTM C471 TC-07018
19 تعیین تری اکسیدگوگرد سنگ گچ ASTM C471 TC-07019
20 تعیین کلر سنگ گچ ASTM C471 TC-07020
21 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی ترکیب سیمان- مصالح ASTM C227 TC-07021
22 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی مصالح تسریع شده ASTM C1260- ISIRI 8753 TC-07022
23 اندازه گیری تغییر طول ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی بتن درازمدت ASTM C1293- ISIRI 8149 TC-07023
24 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سیلیسی مصالح ASTM C289- ISIRI 7882 TC-07024
25 تعیین دانه بندی گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07025
26 تعیین کیفیت دانه های گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07027
27 تعیین مقاومت در برابر اسید گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07028
28 تعیین مقاومت در برابر کلریدکلسیم گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07029
29 تعیین مقاومت در برابر آب گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07030
30 تعیین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک نشریه 467 TC-07032
31 تعیین سولفات محلول در آب خاک BS 1377 TC-07033
32 تعیین مواد آلی خاک BS 1377 TC-07034
33 تعیین کلسیم در عصاره اشباع خاک نشریه 467 TC-07035
34 تعیین منیزیم در عصاره اشباع خاک نشریه 467 TC-07036
35 تعیین سدیم در عصاره اشباع  خاک نشریه 467 TC-07037
36 تعیین پتاسیم در عصاره اشباع  خاک نشریه 467 TC-07038
37 تعیین کل مواد محلول در آب خاک (TDSخاک) BS 1377 TC-07116
38 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سنگ های کربناته مصرفی به عنوان مصالح بتنی ASTM C586-ISIRI 7656 TC-07117
39 تعیین ناخالصی های آلی در مصالح ریزدانه بتن ASTM C40-ISIRI 4979 TC-07118
40 تعیین اکسیدسدیم محلول در اسید دستورالعمل آزمایشگاهی TC-07122
41 تعیین اکسیدپتاسیم محلول در اسید دستورالعمل آزمایشگاهی TC-07123
42 تعیین مواد آلی در خاک به روش افت حرارتی AASHTO T267 TC-07124
43 تعیین آب آزاد (رطوبت) آهک ASTM C25 TC-07125
44 تعیین دی اکسیدسیلسیوم آهک ASTM C25 TC-07126
45 تعیین اکسیدآلومینیوم آهک ASTM C25 TC-07127
46 تعیین اکسیدآهن آهک ASTM C25 TC-07128
47 تعیین اکسیدکلسیم آهک ASTM C25 TC-07129
48 تعیین اکسیدمنیزیم آهک ASTM C25 TC-07130
49 تعیین کسر وزن در اثر سرخ شدن آهک ASTM C25 TC-07131
50 تعیین باقیمانده نامحلول آهک ASTM C25 TC-07132
51 تجزیه شیمیایی آهک AASHTOT219 TC-07133
52 تعیین مشخصات فیزیکی آهک AASHTOT219 TC-07136
53 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی-کربناتی سنگ های کربناته A23.2-26A TC-07137
54 مشخصات استاندارد سدیم کلرید(به عنوان یخ زدایی در عملیات راهسازی) ASTM D632 TC-07138
55 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سیلیسی مخلوط مواد سیمانی و سنگدانه ASTM C1567 TC-07139

فهرست خدمات بخش آب

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 تعیین PH آب ASTM D1293 TC-09091
2 تعیین سولفات آب ASTM D516 TC-09092
3 تعیین کلر آب ASTM D512 TC-09093
4 تعیین مواد معلق آب ASTM D1888 TC-09095
5 تعیین مواد محلول در آب ASTM D1888 TC-09096
6 تعیین کلسیم آب ASTM D511 TC-09097
7 تعیین منیزیم آب ASTM D511 TC-09098
8 تعیین سدیم آب ASTM D1428 TC-09099
9 تعیین پتاسیم آب ASTM D1428 TC-09100
10 تعیین مقدار قلیایی فنل آب ASTM D1067 TC-09101
11 تعیین مقدار قلیایی متیل آب ASTM D1067 TC-09102
12 تعیین نیترات آب

Separation and spectrophotometric determination of elements

Zygmunt Marczenko تالیف 

TC-09103
13 تعیین نیتریت آب

Separation and spectrophotometric determination of elements

Zygmunt Marczenko تالیف 

TC-09104
14 تعیین آمونیاک آب ASTM D1426 TC-09105
15 تعیین آهن آب دستورالعمل آزمایشگاهی TC-09106
16 تعیین هدایت الکتریکی آب ASTM D1125 TC-09107
17 تعیین غلظت طبیعی سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09108
18 تعیین درصد انبساط اتوکلاو سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09109
19 تعیین مقاومت فشاری سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09110
20 تعیین زمان گیرش ویکات سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09111
21 تعیین زمان گیرش گیلمور سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTOT26 TC-09112
22 تعیین مواد آلی آب دستورالعمل آزمایشگاهی TC-09113
23 تعیین سختی موقت آب ASTM D1126 TC-09114
24 تعیین سختی کل آب ASTM D1126 TC-09116
25 تعیین کدورت آب Standard Method 2130 TC-09117

فهرست خدمات بخش سیمان

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 تعیین دی اکسید سیلسیوم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08039
2 تعیین اکسید آلومینیوم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08040
3 تعیین اکسید آهن سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08041
4 تعیین اکسید کلسیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08042
5 تعیین اکسید منیزیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08043
6 تعیین اکسید سدیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1695 TC-08044
7 تعیین اکسید پتاسیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1695 TC-08045
8 تعیین تری اکسید گوگرد سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08046
9 تعیین افت حرارتی سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08047
10 تعیین باقیمانده نامحلول سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08048
11 تعیین غلظت طبیعی در سیمان ASTM C187- ISIRI 11895 TC-08049
12 تعیین زمان گیرش ویکات سیمان ASTM C191- ISIRI 392 TC-08050
13 تعیین زمان گیرش گیلمور سیمان ASTM C266 TC-08051
14 تعیین وزن مخصوص (دانسیته)سیمان ASTM C188 TC-08052
15 تعیین نرمی سیمان هیدرولیک بوسیله دستگاه نفوذپذیری هوا (بلین) ASTM C204-ISIRI 390 TC-08053
16 تعیین مقاومت فشاری سیمان ASTM C109 TC-08054
17 تعیین هوای موجود در ملات سیمان ASTM C185 TC-08057
18 تعیین درصد انبساط خمیر سیمان در اتوکلاو ASTM C151-ISIRI 391 TC-08058
19 تعیین دی اکسیدسیلیسیوم میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08059
20 تعیین افت حرارتی میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08060
21 تعیین رطوبت میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08061
22 تعیین درصد اکسیدسدیم میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08062
23 تعیین درصد اکسیدپتاسیم میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08063
24 تعیین ضریب فعالیت پوزولانی میکروسیلس ASTM C1240 TC-08064
25 تعیین وزن مخصوص میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08066
26 تعیین درصد مانده روی الک325 میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08067
27 تعیین حرارت هیدراسیون سیمان ASTM C186- ISIRI 394 TC-08068
28 تعیین رطوبت پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08069
29 تعیین دی اکسید سیلیسیوم درپوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08070
30 تعیین اکسیدآلومینیوم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08071
31 تعیین اکسیدآهن پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08072
32 تعیین اکسید سدیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08073
33 تعیین اکسید پتاسیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08074
34 تعیین افت حرارتی پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08075
35 تعیین تری اکسید گوگرد پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08076
36 تعیین کلر سیمان ASTM C114 TC-08077
37 تعیین درصد آب پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08078
38 تعیین ضریب فعالیت مقاومت پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08079
39 تعیین انقباض خشک ملات منشوری پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08080
40 تعیین وزن مخصوص (دانسیته) پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08081
41 تعیین درصد مانده روی الک 325 سیمان ASTM C430 TC-08082
42 تعیین درصد مانده روی الک 325پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08083
43 تعیین انبساط در اتوکلاو پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08084

44
تعیین سولفور میلگرد دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08085
45 تعیین کربن میلگرد دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08086

46
تعیین PH روان کننده دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08087
47 تعیین باقیمانده خشک روان کننده ASTM C494 TC-08088
48 تعین چگالی روان کننده ASTM C 494 TC-08089
49 تعیین آهک آزاد سیمان استاندارد ملی ایران شماره1693 TC-08090
50 تعیین اکسیدکلسیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08119
51 تعیین اکسید منیزیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08120
52 تعیین کلر روان کننده دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08121
53 تعیین عیارسیمان در بتن سخت شده ASTM C1084 TC-08122
54 تعیین کلر بتن ASTM D1218 TC-08123
55 تعیین زمان گیرش کاذب سیمان ASTM C451 TC-08124
56 تعیین مقاومت فشاری سیمان ISIRI 393 TC-08125

گالری تصاویر بخش سیمان

2

DSC 0396

DSC 0388

 

 

خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ

معرفی

 

آزمايشگاه خاک و سنگ در دو بخش خاک و سنگ به شرح ذيل ارائه خدمات مي نمايد:

-   در بخش خاک کليه آزمايش‌هاي فيزيکي و مکانیکی خاک مانند آزمايش سه محوري ديناميکي قابل انجام است. با استفاده از دستگاه سه محوري ديناميکي، آزمايش‌های مربوط به تعيين پتانسيل روانگرايي ، مدول برجهندگي ، ميرايي و مدول برشي خاک ومصالح دانه اي قابل ارائه می‌باشد.

-   در بخش سنگ کليه آزمايش‌هاي مکانيک سنگ (شامل تک محوری همراه با اندازه گیری مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون، سه محوري ، بار نقطه اي ، کشش برزيلي و برش مستقيم) اولتراسونيک سنگ، نفوذپذيري سنگ، کاني شناسي و پتروگرافي سنگ و مصالح سنگي و مرغوبيت مصالح سنگي انجام مي‌پذيرد.

 

فهرست خدمات بخش مکانیک خاک

 

دانه بندي و هيدرومتري 

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 دانه بندي ASTM C136-ASTM D422-AASHTO T27 TS-01001
2 تعيين حد رواني ASTM D4318- AASHTO T89 TS-01002
3 تعيين حد خميري ASTM D4318- AASHTO T90 TS-01003
4 تعيين حد انقباض ASTM D427- AASHTO T92 TS-01004
5 هيدرومتري ASTM D422- AASHTO T88 TS-01005
6 هيدرومتري دوگانه ASTM D4221 TS-01006
7 پين هول ASTM D4647 TS-01007
8 تعیین درصد ارزش ماسه اي ASTM D2419-AASHTO T176 TS-01008
9 تعیین درصد رطوبت خاك ASTM D2216 TS-01009
10 تعيين واگرايي به روش کرامب ASTM D6572 TS-01010
11 تعیین طبقه بندی خاک ASTM D2487-AASHTO M145 TS-01011

 

تراکم و CBR

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 تراكم خاك ASTM D698-AASHTO T99 TS-02001
2 تراکم اصلاح شده ASTM D1557-AASHTO T180 TS-02002
3 تعيين نسبت باربري كاليفرنيا ASTM D1883 -AASHTO T193 TS-02003
4 تراکم خاک- سیمان ASTM D558 TS-02004

 

مقاومت خاک و نشست 

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 سه محوري تحکیم نیافته- زهکشی نشده طبیعیUU ASTM D2850 TS-04001
2 سه محوري تحکیم نیافته- زهکشی نشده اشباع ASTM D2850 TS-04002
3 سه محوري تحکیم یافته- زهکشی نشدهCU ASTM D4767 TS-04003
4 سه محوري تحکیم یافته- زهکشی شدهCD BS 1377 P8-ASTM D7181 TS-04004
5 مقاومت فشاري محدودنشده (تك محوري) خاک چسبنده ASTM D2166 TS-04005
6 برش مستقيم ASTM D3080 TS-04006
7 تحكيم يك بعدي خاك ASTM D2435 TS-04007
8 نفوذپذيري به روش بار ثابت ASTM D2434 TS-04008
9 نفوذپذيري به روش بار افتان استاندارد مهندسی آب کشور1374-155- الف TS-04009
10 تعيين پتانسیل تورم یا نشست یک بعدی خاک های چسبنده ASTM D4546 TS-04010
11 تعيين تنش تورم یک بعدی ASTM D4546 TS-04011
12 تعیین پتانسیل رمبندگی ASTM D5333 TS-04012
13 چگالی ویژه خاک ASTM D854-AASHTO T100 TS-04013
14 تعيين مدول برجهندگي خاك و مصالح دانه اي AASHTO T307 TS-04014
15 تعيين ارزیابی روانگرايي خاک ASTM D5311 TS-04016
16 تعیین مقاومت نمونه های استوانه ای خاک- سیمان ASTM D1633 TS-04017

 

فهرست خدمات بخش مکانیک سنگ و سنگ شناسی

 

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 تعيين مقاومت فشاري تك محوري سنگ های ساختمانی ASTM C170 TS-03001
2 تعيين مقاومت فشاري تك محوري  سنگ ASTM D7012-ISRM TS-03002
3 تعيين مقاومت فشاري تك محوري همراه تعیین مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون سنگ ASTM D7012-ISRM TS-03003
4 تعيين مقاومت فشاري سه محوري  سنگ ASTM D7012-ISRM TS-03004
5 برش مستقيم سنگ ASTM D5607- ISRM TS-03005
6 تعیین شاخص مقاومت بار نقطه اي سنگ ASTM D5731- ISRM TS-03006
7 مقاومت كششي غيرمستقيم سنگ (برزيلي) ASTM D3967- ISRM TS-03007
8 شاخص دوام سنگ ضعيف درمقابل آبديدگي(دورابيليتي) ASTM D4644-ISRM TS-03008
9 تعیین سرعت گذر موج و ثابتهای الاستیک سنگ(اولتراسونيك) ASTM D2845-ISRM TS-03009
10 تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت دستورالعمل آزمایشگاهی TS-03010
11 تشريح نظري سنگ ASTM C294 TS-03011
12 تشريح نظري شن و ماسه ASTM C294 TS-03012
13 تشريح ميكروسكوپي سنگ ASTM C294 TS-03013
14 پتروگرافي سنگ و سنگدانه ها ASTM C295- ISRM TS-03014
15 تعيين ضريب تطويل مصالح سنگي BS 812 Part 110 TS-03015
16 تعيين ضریب تورق  مصالح سنگي BS 812 Part 112 TS-03016
17 مقاومت در برابر سايش (لوس آنجلس)

ASTM C535 - ASTM C131

AASHTO T96 - ISIRI 448

TS-03017
18 تعيين درصد خردشدگي مصالح سنگي در مقابل فشار BS 812 TS-03018
19 تعيين درصد خردشدگي مصالح سنگي در مقابل ضربه BS 812 TS-03019
20 تعيين درصد شكستگي در يك يا دو جبهه ASTM D5821 TS-03020
21 تعيين درصد كلوخه هاي رسي و ذرات سست ASTM C142-AASHTO T112- ISIRI 4978 TS-03021
22 تعيين درصد سنگدانه هاي سبك ASTM C123-AASHTO T113- ISIRI 4984 TS-03022
23 تعيين درصد ذرات عبوری الك 200 ASTM C117-AASHTO T11- ISIRI 446 TS-03024
24 تعيين درصد تخلخل در سنگ به روش غوطه وري ISRM TS-03025
25 دوام سنگ در برابر سرما و گرما ASTM D5312 TS-03026
26 تعيين سلامت مصالح سنگی و سنگ دربرابر سولفات سديم ومنيزيم ASTM C88-AASHTO T104- ISIRI 449 TS-03027
27 تعيين سلامت مصالح سنگی و سنگ در برابر ذوب و يخبندان AASHTO T103 TS-03028
28 تعيين وزن واحد حجم سنگ به روش موم اندود ASTM C914 TS-03029
29 تعیین وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و درصدجذب آب مصالح ريزدانه ASTM C128-AASHTO T84-ISIRI 4980 TS-03030
30 تعیین وزن مخصوص ظاهري وحقيقي و درصدجذب آب مصالح درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85-ISIRI 4982 TS-03031
31 تعیین دانسيته و وزن مخصوص حداكثر مصالح با استفاده از ميزلرزان ASTM D4253 TS-03032
32 تعیین دانسيته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسيته نسبي ASTM D4254 TS-03033
33 تعیین شاخص سختي موس با استفاده از مقياس موس دستورالعمل آزمایشگاهی TS-03034
34 تعیین دوام سنگ در برابر تر و خشک شدن ASTM D5313 TS-03035
35 تعیین افت وزنی مصالح درشت دانه در برابر يخبندان CAN/CSA.A23.2-24A TS-03036
36 دوام نمونه های خاک متراکم شده خاک سیمان در برابر تر و  خشک شدن ASTM D559 TS-03037
37 دوام نمونه های متراکم شده خاک- سیمان در برابر ذوب و یخبندان ASTM D560 TS-03038
38 تعیین ضریب زبری درزه JRC دستورالعمل آزمایشگاهی TS-03039
39 تعيين درصد سنگدانه های پهن و دراز ASTM D4791-ISIRI 11269 TS-03040

 

گالری تصاویر بخش مکانیک سنگ و سنگ شناسی

دستگاه تحکیم جهت تعیین نشست یا تورم خاک

 

KHAK

تجهیزات آزمایش سه محوری خاک 

 

m. khalaj 85 021

دستگاه سه محوری دینامیک جهت تعیین مدول برجهندگی، مدول برشی، میرایی و ارزیابی پتانسیل روانگرایی

photo6048793844335618427

 

میکروسکوپ پلاریزان جهت شناسایی کانی‌های تشکیل‌دهنده سنگ و سنگدانه

photo6046542044521933210

تجهیزات آزمایش سه محوری سنگ

 

photo6046132884462479591 copy

دستگاه امواج فراصوت (Ultrasonic) جهت اندازه‏‌گیری سرعت امواج فشاری و برشی و تعیین ثابت‌های الاستیک دینامیکی سنگ 

photo6046132884462479592 copy

 

آزمایشگاه غیرمخرب

فهرست خدمات آزمایشگاه غیرمخرب

 

رديف نام آزمايش شماره استاندارد
1 بازرسی جوش به روش التراسونیک (UT) AWS D1-1 
2 بازرسی جوش به روش مایع نافذ (PT) AWS D1-1 
3 بازرسی جوش به روش چشمی (VT) AWS D1-1 
4 بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی (MT) AWS D1-1 
5 تعیین یکنواختی، مقاومت و ابعاد ترک بتن به روش التراسونیک ASTM C597 
6 تعیین موقعیت، قطر و عمق آرماتور در بتن  BS 1881-204 / ASTM E3013
7 تعیین ضخامت پوشش فلزات ISO 19840
8 تعیین نیروی پیش‌تنیدگی پیچ مبحث 10 آیین‌نامه ملی ساختمان ایران 
9 تعیین بازتاب نور خط‌کشی ترافیکی راه‌ها BS EN 1436 / استاندارد ملی ایران 21194
10 تعیین بازتاب شبرنگ علائم راهنمایی و رانندگی ASTM D4956 / استاندارد ملی ایران 19794
11 تعیین عدد برگشتی بتن سخت شده با استفاده از چکش اشمیت ASTM C805
12 تعیین تراکم نسبی و درصد رطوبت خاکریزها و سازه‌های بتنی با استفاده از دستگاه دانسیته سنج هسته‌ای ASTM D6938
 


گالری تصاویر آزمایشگاه غیرمخرب

 

111

22222

333

4444

555

6666

7777

8888

9999

101010

131313

 

 

نظرات
    موردی یافت نشد!

شما هم می توانید دیدگاه خود درباره این مطلب را ثبت نمایید: