جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

فهرست استانداردهای ملی ایران در زمینه قیر و آسفالت که تاکنون توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تدوین و از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسیده است:

 مجموعه استانداردهای ملی تدوین شده- قیر و آسفالت                                   

ردیف     شمارۀ استاندارد                                                    عنوان استاندارد  
 
   1      517 قیروموادقیریمصالحراهها و روسازیواژهنامه   
   2      597 قير و مواد قيري- شناوری مواد قیری- روش آزمون  
   3      1154 قيروموادقيري- دانهبنديمكانيكيسنگدانههايحاصلاز استخراج- روشآزمون  
   4      1175 قیر و مواد قیری- تعیین نقاط اشتعال و شعلهوری با ظرف روباز کلیولند- روش آزمون  
   5      1688 آسفالت- نمونهگیری ازآسفالتجاده - آیینکار  
   6      1689 قير و مواد قيري- تعیین مقدار قیر استخراج شده از مخلوطهای روسازی قیری (آسفالتی)- روش آزمون  
   7      2949 قير و مواد قيري- آزمون لکۀ مواد قيري- روشآزمون  
   8     2950 قير و مواد قيري- تعيين درجه نفوذ- روش آزمون  
   9     2953 قیروموادقیری- تعییندرجهحلالیتموادقیری درتریکلرواتیلن-روشآزمون  
  10      2956 قیر و مواد قیری- تعيين چگالي مواد قيري جامد و نيمه جامد (روش بوته نيكلي)- روش آزمون  
  11     2957 قير و مواد قيري- تاثير گرما و هوا بر مواد قيري (آسفالتي)TFOT- روش آزمون  
  12      3866 قير و مواد قيري- تعيين کشش‎پذيري- روش آزمون  
  13      3867 قیروموادقیري-تعییننقطۀشکستفراس قیروموادقیري-روش آزمون  
  14     3868 قير و مواد قيري- تعيين نقطه نرمي با ابزار حلقه وگلوله- روش آزمون  
  15     3872 قير و مواد‎قيري- تعيين چگالی مواد‎قيري نيمه جامد (روش پيکنومتر)- روش‎آزمون  
  16     10867 قیر و مواد قیری- تعيين چگالي نسبي قير و زفت جامد (روش جابجايي)- روش آزمون  
  17     10868 قیر و مواد قیری- تعیین وزن مخصوص حقیقی مخلوط آسفالتی گرم (HMA)متراکم با استفاده از آزمونه‎های با پوشش پارافین- روش آزمون  
  18     11498 قير و مواد قيري-دوام مخلوط آسفالتی گرم متراکم شده در برابر خرابی‌های ناشی از رطوبت- روش آزمون  
  19      11801 قير و مواد قيري- تعیین مقدار قیر استخراج شده از مخلوطهای روسازی گرم قیری- روش آزمون  
  20     11898 قير و مواد قيري- اثر گرما و هوا روي لايۀ نازك متحركي از قیر (آزمون گرمخانه لايۀ نازك متحرك،(RTFOT -روش آزمون  
  21     12380 قیروموادقیري - تعیینوزنمخصوص حقیقیمخلوطآسفالتی گرممتراکمبااستفادهازآزمونه‎هاياشباع شدهباسطحخشک- روش آزمون  
  22     12381 قیروموادقیري- تعیینمقاومتمخلوط‎هايآسفالتیدر آستانۀتغییرشکلپلاستیک بااستفادهاز دستگاهمارشال-روش آزمون  
 23    12382 قیروموادقیري- دستورالعملنمونه‎گیريازمخلوط‎هاي آسفالتیمتراکمشدهبرايآزمون آزمایشگاهی- آیین کار  
  24    12505 قیروموادقیري- مشخصاتقیرهايراه‎سازي  
  25    12651 قير و مواد قيري-محاسبه حداکثر وزن مخصوص و چگالي نظري مخلوط‎های آسفالتي متراکم نشده–روش آزمون  
  26    12652 قير و مواد قيري- تعيين کاربردي ميزان پخش مواد قيري (آزمون سيني)- آيين‎کار  
  27    13548 قير و مواد قيري- درصد فضاي خالي در مخلوط‎هاي آسفالتي کوبيده شدۀ متراکم و باز- روش آزمون  
  28 1-12505 قیروموادقیري- قیر خالص طبقه‌بندی شده بر اساس درجه نفوذ-ویژگی‌ها  
  29 2-12505 قیروموادقیري- قیر خالص برای استفاده در راهسازی طبقه‌بندی شده بر اساس گرانروی-ویژگی‌ها  
  30 3-12505 قیروموادقیري- قیر برای استفاده در راهسازی طبقه‌بندی شده بر اساس عملکرد-ویژگی‌ها  
  31 4-12505 قیروموادقیري- قیر محلول دیرگیر برای استفاده در راهسازی-ویژگی‌ها  
  32 5-12505 قیروموادقیري- قیر محلول کندگیر برای استفاده در راهسازی-ویژگی‌ها  
  33 6-12505 قیروموادقیري- قیر محلول زودگیر برای استفاده در راهسازی-ویژگی‌ها  
  34 7-12505 قیروموادقیري- قیر امولسیونی کاتیونی برای استفاده در راهسازی-ویژگی‌ها  
  35 8-12505 قیروموادقیري- قیر امولسیونی آنیونی برای استفاده در راهسازی-ویژگی‌ها  
  36 9-12505 قیروموادقیري-قیر خالص اصلاح شده با مواد شیمیایی برای استفاده در راهسازی -ویژگی‌ها  
 37 10-12505 قیروموادقیري- قیر اصلاح شده با پودر لاستیک برای استفاده در راهسازی -ویژگی‌ها  
 38    20636 قیروموادقیرییخ‌زدگی قیرهای امولسیونی روش آزمون  
 39    20637 قير و مواد قيري- نشست و پایداری انبارش قیرهای امولسیونی - روش آزمون  
 40    20638 قيروموادقيري- تعیین ذرات فرا اندازه در قیرهای امولسیونی (آزمون الک)– روشآزمون  
 41    20639 قیر و مواد قیری- تعیین باقی‌ماندۀ تبخیر قیر امولسیونی - روش آزمون  
 42    13581 قیر و مواد قیری اختلاط قیر امولسیونی با سیمان روش آزمون  
 43    13582 قير و مواد قيري- تعیین شکست قیر امولسیونی -روش آزمون  
 44    13583 قير و مواد قيري- تعیین چگالی قیر امولسیونی-روشآزمون  
 45    13580 قير و مواد قيري- تقطیر قیر امولسیونی - روش آزمون  
 46    20640 قیروموادقیری- ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی -روشآزمون  
 47    20641 قیر و مواد قیری- رقیق‌سازی قیرهای امولسیونی با آب روشآزمون  
 48    13651 قير و مواد قيري- مشخصات مواد جوان‌ساز امولسیونی – روشآزمون  
 49    20642 قير و مواد قيري- شناسایی قیر امولسیونی کاتیونی– روشآزمون  
 50    20643 قیروموادقیري- تعیین باقی‌ماندۀ تقطیر در خلاء ودمای پایین قیر امولسیونی -روش آزمون  
 51    20644 قير و مواد قيري- تعیین گرانروی قیر امولسیونی با ویسکومتر سیبولت فیورل - روش آزمون  
 52    20635 قير و مواد‎قيري- قیرهای امولسیونی- روش‌های آزمون  
 53    21076 قیر و مواد قیری- آماده‌سازی آزمونه‌های آسفالتی با استفاده از دستگاه مارشال- روش آزمون  
 54    21075 قیر و مواد قیری- تعیین استحکام و روانی مارشال مخلوط‌های آسفالتی - روش آزمون

 

 

 

                                                                      برای دریافت متن کامل استانداردها به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

  http://www.isiri.org