تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

info@tsml.ir

A A A

معاونت فنی و نظارت مهندسی

معاونت فنی و مهندسی،‌ مدیریت كلیه اقدامات فنی سازمان را كه در قالب پروژه های تعریف شده در رسته های تخصصی مختلف مفهوم می یابند،‌ بر عهده دارد. این رسته شامل دفتر امور مهندسین مشاور و ارزیابی روسازی راهها، اداره کل امور فنی و مهندسی، دفتر مطالعات ژئوتکنیک و پهنه بندی و کاوشهای صحرایی و مدیریت کالیبراسیون و تجهیزات آزمایشگاهی است.

 

دفتر امور مهندسین مشاور و ارزیابی روسازی راهها

 

دفتر مهندسين مشاور شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک با بهرهگيري از تجهيزات غير مخرب ارزيابي روسازي در زمينه ارزيابي وضعيت موجود روسازي، بررسي علل خرابي روسازي، ارزيابي شاخصهاي وظيفهاي و سازهاي روسازي و پيادهسازي سيستم مديريت نگهداري روسازي راه و فرودگاه و ارائه طرح بهسازي فعاليت ميکند. با توجه به گستره جغرافيايي فعاليت شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک که سراسر کشور ايران اسلامي را شامل ميشود، دفتر مهندسين مشاور علاوهبر بهرهگيري از تجهيزات پيشرفته غيرمخرب، امکان بهرهگيري از تجهيزات آزمايشگاهي و صحرايي شرکت آزمايشگاه را دارد.