تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

info@tsml.ir

A A A

حوزۀ هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیران در سازمان ها ،نقش های متفاوتی را ایفا می کنند که بر حسب شرایط زمانی، مکانی و نوع کار،این نقش ها متفاوت و متغیر است و شناسایی این نقش ها در بهبود عملکرد تاثیر بسزایی دارد.
بیان نقش ها و ماموریت ها در کل سازمان شامل تعیین کلی نوع عملیاتی است که سازمان مسئول اجرای آن است. این عملیات در زمینه هایی چون خدمات سازمان، ارباب رجوع ، روشهای سازمانی و فلسفه وعملیات اجرا است.

 

مدیریت امور حقوقی


شرح وظايف دفتر حقوقی

1- اقدام در جهت استيفاء حقوق شركت از طريق طرح‘تعقيب‘ دفاع‘ حكميت وساير اقدامات قانوني مربوط به دعاوي شركت وحسب مورد واحد هاي وابسته در كليه مراحل رسيدگي
2- رسيدگي‘پيگيري وانجام اقدامات لازم به منظور حل وفصل مسائل حقوقي‘امور ثبتي وقضائي مربوط به اموال وحقوق شركت ونظارت بر حسن اجراي آن
3- مستند سازي اموال غير منقول شركت ونظارت بر حسن اجراي آن
4- نظارت تخصصي بر عملكرد واحد هاي حقوقي ادارات استاني وتهيه گزارش هاي لازم
5- ارائه مشاوره به كليه واحدهاي تابعه وادارات وابسته به شركت در خصوص انتخاب وكلا ومشاورين مورد نياز
6- نظام بخشيدن وبررسي وضعيت امور ثبتي اموال‘ معاملات وقراردادهاي منعقده وتطبيق آنها با قوانين ومقررات مربوطه
7- ايجاد ارتباط با مراجع قضائي كشور اعم از محاكم دادگستري‘ديوان عدالت اداري وكميسيونهاي حل اختلاف به منظور طرح‘اقامه‘دفاع‘ پيگيري ورفع مشكلات وپاسخگوئي به كليه مكاتبات وادعاهاي مطروحه عليه شركت وپيگيري اقدامات اجرائي آراء صادره
8- تعيين نماينده حقوقي وقضائي در هيات ها‘ شوراها وكميسيونهاي مختلف ومراجع قضائي ودر چارچوب وظايف محوله
9- تهيه‘تنظيم وپيشنهاد دستورالعملها وروش هاي لازم بمنظور حسن انجام امور حقوقي وپيشگيري از وقوع جرائم وتخلفات در شركت با هماهنگي واحدهاي ذي
10- مشاوره‘ارائه طريق وپاسخ به كليه استعلامات حقوقي وقانوني
11-بررسي واظهارنظر حقوقي در مورد پيشنويس طرحها ولوايح قانوني‘اساسنامه ها‘آئين نامه ها‘ تصويبنامه ها‘بخشنامه ها ودستورالعملهاي پيشنهادي شركت
12-بررسي واظهارنظر حقوقي در زمينه كليه قراردادها‘پروتكلها وموافقتنامه هاي شركت وادارات استاني با اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه طريق در خصوص نحوه تنظيم رسيدگي و حل وفصل اختلاف ناشي از عدم اجراي قراردادها
13-انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي بر حسب نياز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقي و اقامه دعوي پس از تامين منابع مالي
14-حمايت قضائي و حقوقي از كاركنان شركت و انجام مشاوره و راهنمائي قضائي به متقاضيان حمايت قضائي
15-بررسي رسيدگي و اعلام نظر حقوقي نسبت به شكايات واصله از دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات و ساير واحدهاي ذيربط شركت
16-انجام ساير امور مربوط حسب دستور مقام مافوق
17- همكاري مستمر با ساير دفاتر و ادارات كل ستادي و استاني در خصوص موضوعات حقوقي و قراردادي مبتلابه و بررسي و تاييد آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوطه