دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸

info@tsml.ir

مراکز تابعه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان ها

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در گسترۀ کل کشور در 31 مرکز استانی و در تمام مراکز شهرستانها با بیش از 1000 واحد تابعه در حال فعالیت است.