تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

info@tsml.ir

A A A

 

خدمات آزمایشگاه مقاومت مصالح

معرفی

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی با تجهیزات مدرن و کادری متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‏‌های مختلف بتن، واتر استاپ، مخلوط آسفالتی، قیر و مصالح ساختمانی بر اساس استانداردهای بین المللی است. آزمایشگاه مقاومت مصالح این شرکت دارای دو بخش آزمایشگاه قیر و آسفالت و آزمایشگاه بتن و فلزات می باشد.

 

فهرست خدمات بخش بتن و فلزات

 

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 تعیین عمق نفوذ آب در بتن سخت شده تحت فشار آب EN 12390-8 TM-05001
2 تعیین مقاومت بتن در برابریخ زدن و ذوب شدن سریع ASTM C666 TM-05002
3 تعیین خزش بتن ASTM C512 TM-05003
4 تعیین میزان هدایت الکتریکی یون کلر در بتن ASTM C1202 TM-05004
5 تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن(رزونانس فرکانس) ASTM C215 TM-05005
6 تعیین نفوذپذیری بتن به روش فشار آب CRD C48 TM-05006
7 تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن استوانه ای و مکعبی ASTM C469 TM-05007
8 تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن ASTM C39-AASHTO T22 TM-05008
9 تعیین مقاومت کششی به روش دونیمه شدن نمونه های استوانه ای بتن (4و6 اینچ) غیرمستقیم ASTM C496 TM-05009
10 تعیین مقاومت کششی مستقیم بتن CRD C164 TM-05010
11 تعیین ضریب نفوذپذیری بتن به روش فشار هوا دستورالعمل سازنده دستگاه TM-05011
12 تعیین درصد جذب آب و وزن مخصوص بتن ASTM C642 TM-05012
13 تعیین درصد جذب آب بتن BS 1881 Part 122 TM-05013
14 طرح اختلاط بتن معمولی با انواع افزودنی ACI 211/1 TM- 05015
15 طرح اختلاط بتن پلاستیک دستورالعمل داخلی TM-05017
16 طرح اختلاط بتن غلتکی دستورالعمل داخلی TM-05018
17 تعیین غلظت (زمانVebe ) و دانسیته بتن غلتکی ASTM C1170 TM-05019
18 تعیین مدول نرمی ماسه ASTM C136 TM-05020
19 تعیین وزن واحد حجم متراکم و غیرمتراکم مصالح سنگی ASTM C29-AASHTO T19 TM-05021
20 تعیین جذب آب موزائیک و کف پوش ISIRI 755 TM-05023
21 اندازه گیری ابعاد موزائیک ISIRI 755 TM-05024
22 تعیین مقاومت خمشی موزائیک ISIRI 755 TM-05025
23 تعیین مقاومت موزائیک در برابر سرما و گرما ISIRI 755 TM-05026
24 تعیین جذب آب آجر به روش 24 ساعت غرقاب ISIRI 7 TM-05027
25 تعیین پیچیدگی آجر در اثر تحدب و تقعر ISIRI 7 TM-05029
26 تعیین مقاومت فشاری آجر ISIRI 7 TM-05030
27 تعیین ابعاد آجر با کولیس و نمونه های منفرد آجر ISIRI 7 TM-05032
28 تعیین دوام آجر در برابر سرما و گرما ISIRI 7 TM-05033
29 تعیین زمان گیرش بتن به وسیله مقاومت در برابر نفوذ ASTM C403-AASHTO T157 TM-05036
30 تعیین ضریب پوآسون بتن ASTM C469 TM-05037
31 تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانی ISIRI 70 TM-05038
32 تعیین وزن مخصوص و جذب آب بلوک سیمانی ISIRI 70-2 TM-05039
33 تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی میلگرد ASTM A370-AASHTO T244 TM-05040
34 تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی انواع ورق و تیرآهن ASTM A370-AASHTO T244 TM-05041
35 آزمایش خم و بازخم میلگرد ASTM A370-AASHTO T244 TM-05042
36 تعیین مقدار هوای بتن تازه با فشار ASTM C231 TM-05043
37 تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی بتن BS 1881Part 116 TM-05044
38 جذب آب آجر به روش جوشاندن ISIRI 7 TM-05049
39 آزمایش خم و بازخم ورق و تیرآهن ASTM A370-AASHTO T244 TM-05051
40 تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی وجذب آب  مصالح سنگی  درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85 TM-05052
41 تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ASTM C128-AASHTO T87 TM-05053
42 تفکیک مصالح سنگی به روش خشک و تر برروی الک های مختلف

ASTM C136- AASHTO T27

BS 812 Part 1

TM-05054
43 ساخت نمونه های بتن با نسبت اختلاط مشخص ASTM C192-BS 1881 Part 3 TM-05057
44 تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی وایرمش ASTM A370-AASHTO T244 TM-05059
45 کشش پس ازخم و باز(برای میلگردهاوسیم های با قطرکمتر از9 میلیمتر) ASTM A370-AASHTO T244 TM-05061
46 تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول واتراستاپ درجهت  عرضی و طولی ASTM D412 TM-05063
47 تعیین سختی خمشی واتراستاپ ASTM D747 TM-05064
48 تعیین وزن مخصوص واتراستاپ در دمای 22 درجه سانتیگراد ASTM D792 TM-05065
49 تعیین شکنندگی در سرما واتراستاپ ASTM D746 TM-05066
50 تعیین افت وزنی واتراستاپ در حضور روان کننده ASTM D1203 TM-05067
51 تعیین مقاومت در برابر پارگی واتراستاپ ASTM D624 TM -05068
52 تعیین سختی Shore A  واتراستاپ ASTM D2240 TM -05069
53 تعیین اثرات قلیایی بر واتراستاپ CRD C572 TM -05070
54 Accelerated Extraction واتر استاپ CRD C572 TM-05071
55 تعیین درصد جذب آب واتراستاپ ASTM D570 TM-05072
56 تعیین مقاومت کششی پیچ و مهره ASTM A370- AASHTO T244 TM-05074
57 تعیین مقاومت خمشی بتن (چهار و سه نقطه ای) ASTM C78- ASTM C293 TM-05075
58 تعیین مقاومت جداول بتنی در برابر سرما وگرما ISIRI 12728 EN 1340 TM-05076
59 تعیین مقاومت فشاری مغزه های بتنی ASTM C42-BS EN 12504-1 TM-05077
60 تعیین دوام بتن ASTM C672 TM-05078

 

 

فهرست خدمات بخش قیر و آسفالت

 لیست آزمایش‏‌ها

رديف نام آزمايش شماره استاندارد كد آزمايش
1 اثرگرما و هوا روی لایه نازک متحرک قیر (آزمون گرمخانه لایه نازک متحرک) RTFOT

ASTM D2872- AASHTO T240

- ISIRI 11898

TM-06014
2 تعیین کندروانی قیربا استفاده از ویسکومتر چرخشی (RV) ASTM D4402-AASHTO T316 TM-06015
3 تعیین مشخصات رئولوژی قیر بااستفاده ازرئومتربرشی دینامیکی (DSR) ASTM D7175-AASHTO T315 TM-06018
4 تعیین سفتی خزش خمشی قیر بادستگاه رئومتر تیرچه خمشی (BBR) ASTM D6648-AASHTO T313 TM-06019
5 تعیینخواص شکست قیر در بارگذاری کشش مستقیم (DT) ASTM D6723-AASHTO T314 TM-06017
6 تسریع پیرشدگی قیر توسط مخزن تحت فشار (PAV) ASTM D6521-AASHTO R28 TM-06016
7 تعیین چگالی مواد قیری نیمه جامد (روش پیکنومتر) ASTM D70-ISIRI 3872-AASHTO T228 TM-06001
8 تعیین درجه نفوذ قیر ASTM D5-ISIRI 2950-AASHTO T49 TM-06004
9 تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه وگلوله ASTM D36-ISIRI 3868-AASHTO T53 TM-06002
10 کشش پذیری قیر ASTM D113-ISIRI 3866-AASHTO T51 TM-06007
11 تعیین نقطه اشتعال قیر توسط ظرف روبازکلیولند ASTM D92-ISIRI 1175-AASHTO T48 TM-06003
12 تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن

ASTM D2042-AASHTO T44-

ISIRI 2953

TM-06009
13 تعیین اثر هوا و گرما برقیر توسط اون لایه نازک TFOT

ASTM D1754-ISIRI 2957-

AASHTO T179

TM-06008
14 تعیین کندروانی (گرانروی)کینماتیک قیر ASTM D2170-AASHTO T201 TM-06005
15 تعیین وزن مخصوص و چگالی قیرهای محلول به روش هیدرومتر ASTM D3142 TM-06078
16 تقطیر قیرهای محلول ASTM D402 TM-06012
17 تعیین گرانروی(کندروانی) قیرتوسط ویسکومترشیشه ای موئین تحت خلاء ASTM D2171 TM-06059
18 شناسایی قیرهای امولسیونی کاتیونی (بار ذره ای) -INSO 20642 ASTM D7402 TM-06060
19 تعیین مقدار قیر به روش تبخیر در قیرهای امولسیونی -INSO 20639 ASTM D6934 TM-06038
20 تعیین مقدار قیر به روش تقطیردر قیرهای امولسیونی -INSO 13580 ASTM D6697 TM-06040
21 الک قیرهای امولسیونی (تعیین ذرات فرا اندازه درقیرهای   امولسیونی) -INSO 20638 ASTM D6933 TM-06045
22 تعیین ویسکوزیته سیبولت فیورل قیرامولسیونی

ASTM D244-ASTM D7496

AASHTO T59-INSO 20635-

TM-06006
23 پایداری انبارش (24 ساعته) قیرهای امولسیونی -INSO 20637 ASTM D6930 TM-06051
24 پایداری نشست (5 روزه) قیرهای امولسیونی -INSO 20637 ASTM D6930 TM-06042
25 اختلاط قیر امولسیونی با سیمان -INSO 13581 ASTM D6935 TM-06044
26 شكست شيميايي قيرامولسيوني -INSO 13582 ASTM D6936 TM-06061
27 قابلیت اندودو مقاومت دربرابر آب (روش خشک) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06049
28 قابلیت اندود ومقاومت دربرابر آب (روش تر) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06050
29 ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی

ASTM D6998-AASHTO T59

-INSO 20640

TM-06046
30 قابلیت رقیق سازی قیر امولسیونی با آب ASTM D6999 -INSO 20641 TM-06047
31 یخ زدگی قیرامولسیونی ASTM D6929- INSO 20636 TM-06048
32 شناوری مواد قیری

ASTM D139-AASHTO T50

-ISIRI 597

TM-06052
33 انعطاف پذيري قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06063
34 برجهندگی(بازگشت ارتجاعي) قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06064
35 حلاليت قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06065
36 رواني قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06066
37 سازگاري با آسفالت قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06067
38 نفوذ مخروط قيرهاي درزگيری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06068
39 تعیین بازگشت الاستيك موادقیری توسط دستگاه كشش پذيري ASTM D6084 TM-06069
40 تعیین طاقت و استحکام موادقیری ASTM D5801 TM-06062
41 تعیین مقدار جداشدگي پليمر از قيراصلاح شده پلیمری ASTM D7173 TM-06070
42 بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن به روش ابسون ASTM D1856 TM-06081
43 تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی به روش اکستراکشن

ASTM D2172-AASHTO T164-

ISIRI 11801- ISIRI 1689

TM-06020
44 تعيين مقدار قير مخلوط آسفالتي گرم به روش سوزاندن (ACT) ASTM D6307 TM-06071
45 وزن مخصوص نمونه متراکم آسفالتی به روش اشباع با سطح خشک

ASTM D2726-AASHTO T166

-ISIRI 12380

TM-06024
46 تعيين وزن مخصوص نمونه متراكم آسفالتي با روش پوشش پارافين

ASTM D1188-ISIRI 10868-

AASHTO T275

TM-06072
47 تعیین حداکثر وزن مخصوص تئوری  مخلوط آسفالتي

ASTM D2041-ISIRI 12651

-AASHTO T209

TM-06025
48 آماده سازی نمونه های به قطر4 اينچ از مخلوط آسفالتي

ASTM D6926- ASTM D1559-

ISIRI 12381-AASHTO T245

TM-06022
49 تعيين استحكام مارشال و روانی نمونه های به قطر4 اينچ از مخلوط آسفالتي ASTM D6927- ASTM D1559-ISIRI 12381-AASHTO T245 TM-06021
50 آماده سازی و تعيين استحكام و رواني نمونه های به قطر6 اينچ از مخلوط آسفالتي توسط چکش تراکم و دستگاه مارشال ASTM D5581 TM-06075
51 آماده سازی نمونه های متراکم مخلوط آسفالتی توسط دستگاه تراکم چرخشی سوپرپیو ASTM D6925-AASHTO T312 TM-06023
52 آماده سازی وتراکم نمونه دال آسفالتی بااستفاده ازدستگاه تراکم غلتکی مطابق مشخصات متقاضی TM-06055
53 تهیه کف قیرجهت آماده سازی نمونه های بازیافت سرد با کف قیر مطابق مشخصات متقاضی TM-06058
54 اثرآب بر پوشش قیری مصالح سنگی مخلوط هاي آسفالتی با استفاده از آب جوشان ASTM D3625 TM-06073
55 تعيين مقدار جاري شدن(ریزش) قير در مخلوط آسفالتي غیرمتراكم ASTM D6390 TM-06076
56 دوام مخلوط هاي متراكم آسفالتي در برابر خرابی های ناشی از رطوبت (تعيين نسبت مقاومت كششي غيرمستقيم) ASTM D4867-ISIRI 11498-AASHTO T283 TM-06074
57 آماده‌سازی و تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های متراکم مخلوط آسفالتی ASTM D1074-AASHTO T167 TM-06080
58 اثر آب بر مقاومت فشاری مخلوط‌های آسفالتی متراکم ASTM D1075 TM-06082
59 شیارافتادگی چرخ بارگذاری هامبورگ برروی مخلوط‌های متراکم آسفالتی AASHTO T324 TM-06033
60 تعیین عمرخستگی مخلوط‌آسفالتی متراکم در بارگذاری تکراری خمش چهارنقطه ای AASHTO T321 TM-06034
61 تعیین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم ASTM D4123 TM-06035
62 تعیین مشخصات خستگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم BS Draft TM-06037
63 تعيين دانسيته روسازي متراكم آسفالتي درمحل به روش تماس سطحی  الكترومغناطيسي ASTM D7113 TM-06054
64 تعیین مشخصات اصطکاک سطحی با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی ASTM E303 TM-06056
65 اندود و چسبندگی قیر به مصالح سنگی مخلوط آسفالتی ASTM D1664-AASHTO T182 TM-06013
66 گوشه داری مصالح سنگی ریزدانه ASTM C1252 TM-06079
67 تعیین وزن مخصوص فیلر به روش پیکنومتر ASTM C188-ASTM D854 TM-06077
68  یکنواختی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06083
69  پایداری یخ زدگی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06084
70  زمان خشک شدن مواد امولسیونی  مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06085
71  پایداری دربرابرحرارت موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندی ASTM D2939 TM-06086
72  انعطاف پذیری موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06087
73  پایداری در برابرآب مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06088
74  پایداری در برابر نفت سفید موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06089
75 تعیین باقیمانده به روش تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندی ASTM D2939 TM-06090
76  تعیین درصدخاکستر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06091
77  روانی در حالت تر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06092
78 حلالیت پسماند تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی    در تری کلرواتیلن ASTM D2939 TM-06093
79 حلالیت پسماندتبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های  حفاظتی و آب بندی در دی سولفیدکربن ASTM D2939 TM-06094
80  مقاومت در برابر تبخیر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06095
81  مقاومت در برابرضربه مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06096
82 تعیین زمان گیرش مخلوط های دوغاب آب بندی توسط دستگاه چسبندگی ISSA No.139 TM-06097
83 سایش تر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چسبندگی  ISSA No.100 TM-06098
84 تعیین مقدار حداکثر قیر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چرخ بارگذاری و چسبندگی ماسه ISSA No.109 TM-06099
85 تعیین زمان اختلاط مخلو ط های دوغاب آب بندی سطحی ISSA No.113 TM-06100
86 عریان‌شدگی مرطوب مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی پس ازگیرش ISSA No.114 TM-06101
87 طبقه‌بندی مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی با دستگاه Schulze-Breuer ISSA No.144 TM-06102
88 اندازه‌گیری استحکام و مقاومت در برابر تراکم و تعیین تغییرشکل عمودی  و جانبی مخلوط‌های سرد ریزدانه چندلایه  ISSA No.147 TM-06103
89

خزش و بازگشت قیرها در چندسطح تنش با رئومتر برشی دینامیکی  در یک دما (MSCR)

ASTM D7405 TM-06104
90 تعیین مقدار آب مواد قیری به روش تقطیر ASTM D95-ISIR4081-AASHTO T55 TM-06105
91 آزمون لکه مواد قیری ISIRI 2949-AASHTO T102 TM-06106
92 اختلاط قیرو افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با  همزن دورکند معمولی مطابق مشخصات متقاضی TM-06107
93 اختلاط قیر و افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با همزن دورتند (HighShear) مطابق مشخصات متقاضی TM-06108
94 بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن توسط دستگاه تقطیر دورانی ASTM D5404 TM-06109
95 دانه بندی مکانیکی سنگدانه های حاصل از استخراج مخلوط آسفالتی ASTM D5444-AASHTO T30-ISIRI 1154 TM-06110
96 تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط آسفالتی متراکم ASTM D6931 TM-06111
97 خزش استاتیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تک‌محوری محدودنشده BS:598-Part 111 TM-06112
98 خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشده BS DD226 TM-06113
99 خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودشده BS EN 12697-25a TM-06114
100 تعیین انرژی شکست مخلوط های آسفالتی در بارگذاری یکنواخت خمش سه نقطه‌ای نمونه نیم‌دایره AASHTO TP105 TM-06115
101 بارگذاری تکراری خمش سه‌نقطه‌ای مخلوط‌های آسفالتی برروی نمونه‌ با اشکال مختلف مطابق مشخصات متقاضی TM-06116
102 تعیین عمق درشت بافت روسازی به روش حجمی (روش پخش ماسه) ASTM E965 TM-06117
103 تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ASTM C128-AASHTO T84 TM-06118
104 تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85 TM-06119
105 دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه ASTM C136-AASHTO T27 TM-06120
106 تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه ASTM D5821-ISIRI 11568 TM-06121
114 شیارافتادگی چرخ بزرگ فرانسوی بر روی مخلوط‌های متراکم آسفالتی EN 12697-22 -
115 خزش دینامیکی- تعیین عدد روانی نمونه‌های به قطر100و ارتفاع150 میلیمتراز مخلوط های آسفالتی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشده AASHTO TP79 -
116 تعیین مقاومت خستگی نمونه های استوانه‌ای مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم EN 12697-24 Annex E -
117 تعیین انرژی شکست نمونه دیسک شکل مخلوط‌های آسفالتی ASTM D7313 -

 

 لیست خدمات آزمایشگاهی

ردیف  نام آزمایش استاندارد

1

آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه نفوذی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازی

AASHTO M20, ASTM D946, INSO 12505-1

2

آزمایش‏های  مشخصات استاندارد درجه گرانروی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازی

AASHTO M226, ASTM D3381, INSO 12505-2

3

آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه عملکردی قیرهای راهسازی

AASHTO M320, ASTM D6373, INSO 12505-3

4

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول دیرگیر

ASTM D2026, INSO 12505-4

5

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول کندگیر

AASHTO M82, ASTM D2027, INSO 12505-5

6

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول زودگیر

AASHTO M81, ASTM D2028, INSO 12505-6

7

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی کاتیونی

AASHTO M208, ASTM D2397, INSO 12505-7

8

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی

AASHTO M140, ASTM D977, INSO 12505-8

9

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی

ASTM D6154, INSO 12505-9

10

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده لاستیکی

ASTM D6114, INSO 12505-10

11

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنی

AASHTO M301, ASTM D6690

12

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم پرکننده ترک (Crack Filler) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنی

ASTM D5078

13

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری و مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنی

ASTM D3569

14

آزمایش‏های تعیین مشخصات قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری، برای مصارف روسازی‏های بتنی

AASHTO M282, ASTM D3406

15

آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنی

ASTM D3581

16

آزمایشهای مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی مورد استفاده به عنوان اندودهای حفاظتی

ASTM D2939

17

آزمایش‏های مشخصات استاندارد مواد جوانساز مصرفی در بازیافت گرم

AASHTO R14, ASTM D4552

18

طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش مارشال

MS-02 ، نشریه 234

19

طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش سوپرپیو

AASHTO R35, AASHTO M323

20

طرح اختلاط آسفالت ماستیک درشت دانه SMA

AASHTO R46, AASHTO M325(former PP41 and MP8)

21

طرح اختلاط آسفالت متخلخل لایه سطحی OGFC

ASTM D7064

22

طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر امولسیونی

MS-14

23

طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر محلول

MS-14

24

طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با کف قیر

نشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن

25

طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونی

نشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن

26

طرح اختلاط بازیافت گرم آسفالت

نشریه 341، دستورالعمل بازیافت گرم ویرتگن

گالری تصاویر

 

دستگاه UTM 14P

 (تجهیزات آزمایش مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی)

 

B 1

دستگاه شیار چرخ (Wheeltrack) مخلوط آسفالتی

 

 

E 1

دستگاه UTM 14P

 

 

B 11

 

 

دستگاه تراکم چرخشی (Gyratory Compactor) و دستگاه تراکم نمونه‌های دال مخلوط آسفالتی

 

Pic16

دستگاه تولید کف قیر (Wirtgen)

 

 

H 2

دستگاه‌های رئومتر تیرچه خمشی (قیر)، رئومتر برش دینامیکی (قیر) و ACT (تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی)

 

Pic5

 

 

دستگاه چرخ بارگذاری‌شده (LWT) برای رویه های میکروسرفیسینگ

 

Y 4

دستگاه آزمایش تیرچه خمشی چهار نقطه‌ای (مخلوط آسفالتی)

 

B 3

دستگاه آزمایش Schulz-Breuer برای رویه‌های میکروسرفیسینگ

 

93

 

دستگاه تعیین گرانروی کینماتیک قیر

 

D 2

تعیین چقرمگی قیرهای درزگیر

 

I 8

دستگاه ساخت قیر امولسیونی در مقیاس آزمایشگاهی

 J 1

 

دستگاه پاندول انگلیسی به منظور تعیین مقاومت لغزشی روسازی

 

38

دستگاه Wet Track Abrasion برای رویه‏‌های میکروسرفیسینگ

 

91

دستگاه سانتریفیوژ برای جداسازی فیلر از قیر و ماده حلال

 

40

 
 

 

 

ارسال نظرات در خصوص خدمات آزمایشگاهی

ورودی نامعتبر است
من ربات نيستم
ورودی نامعتبر است