پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

بازديد 1

مورخ 98/2/4 مدير کل محترم سازمان بازرسي استان جناب آقاي احمدي در بازديد از آزمايشگاه و ديدار با مديريت محترم آزمايشگاه جناب مهندس احمديان در گفتگويي صميمانه از نزديک از قسمت هاي مختلف آزمايشگاه بازديد نمودند.

در اين ديدار جناب مهندس احمديان ضمن خوش آمدگويي در گفتگوييي صميمانه وظايف و اقدامات صورت گرفته توسط شرکت را بيان نمودند و خواستار همکاري بيشتر سازمانهاي دولتي با شرکت آزمايشگاه گرديدند در اين ديدار جناب مهندس احمديان ضمن معرفي قسمتهاي مختلف آزمايشگاه،دستگاه هاي مختلف جهت انجام آزمايشات و روند کار و عملکرد هر کدام را توضيح دادند.

در پايان اين ديدار جناب آقاي احمدي مدير کل محترم بازرسي استان ضمن خردسندي از اين ديدار مقرر شد مکاتبه اي با سازمانها براي همراهي و پرداخت مطالبات را مساعدت نمايند.

بازديد 2

بازديد 3