پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

2ح

مديريت محترم آزمايشگاه استان جناب مهندس احمديان به اتفاق کارشناس امور شعب در تاريخ 97/7/25 در جريان بازديد از واحد محلي سه بلوطک از پل کابلي کارون4 و را ههاي جايگزين بازديد نموده و مسائل لازم در خصوص امر کنترل کيفي به عوامل نظارت پروژه و مسئول آزمايشگاه مقيم ارائه نمودند.

3ب