پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

badamak 2

مورخ 97/7/24 مديريت محترم آزمايشگاه استان ضمن بازديد ار شعبه لردگان به اتفاق رئيس شعبه لردگان از پروژه هاي (تونل چارطاق)-(قلعه مدرسه به بادامک)-و (لردگان به امامزاده حسن،روستاي نارمه) بازديد نمودند و توصيه هاي لازم را به عوامل اجرايي  نظارت و پيمانکار پروژه ارائه نمودند.

3111