پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

۲۰۱۸۰۷۲۵ ۰۹۰۰۲۸1111

در تاريخ 97/5/3 مصادف با ميلاد با سعادت امام رضا عليه السلام در محل اطاق مديريت مراسم معارفه جناب آقاي صباغها عامل ذيحساب جديد استان و کارشناس امورمالي استان آقاي احمدي انجام گرديد در اين مراسم اززحمات آقاي حسيني عامل محترم ذيحساب قبلي قدرداني گرديد. در نهايت مقرر شد کليه همکاران بخش مالي و اداري و فني با همکاران جديدالورود تعامل و همکاري لازم را داشته باشند.111