جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

 

عنوان خدمت

   ارائه خدمات فنی، مهندسی و کنترل کیفیت حوزۀ راه، مسکن و شهرسازی 

 شناسه خدمت

 150514995000

 نام سامانه و آدرس

سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی به آدرس lims.tsml.ir:8080

 نوع خدمت

 خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)

 شرح خدمت 

ارائه خدمات آزمون های کنترل کیفی مصالح ساختمانی و پروژه های عمرانی، مطالعات ژئوتکنیک، ارزیابی و روسازی راهها،

و فرودگاهها، کالیبراسیون لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه خدمات آموزشی پژوهشی و تدوین ضوابط و معیارها

 مدارک لازم برای انجام خدمت

 درخواست ارائه خدمات و انعقاد قرارداد

 قوانین و مقررات بالا دستی

  نظام فنی و اجرایی کشور، آیین نامه ها و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اساسنامه شرکت

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

  متغیر از یک روز تا یک ماه

 هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان

  بر اساس تعرفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح)

مراحل گردش کار

1- ارائه درخواست انجام خدمت توسط متقاضی
2- ارجاع درخواست به کارشناس بازاريابی و امور قراردادها جهت اعلام نظر فنی و تکميل برگه انجام کار
3- بررسی امکان سنجی انجام خدمت و رفع ابهام های احتمالی درخواست
4- برآورد هزينه و زمان انجام خدمت و توافق با مشتری
5- انجام فرايند بازرسی کنترل کيفی
6- آغاز فرايند انجام آزمون بر روی نمونه های آزمایشی توسط آزمایشگاههای تخصصی
7- جمع بندی و ارسال نتایج آزمایش به مشتریان
 

 
 44    33    22    11